Toto licenční ujednání je právní smlouva mezi Vámi, konečným uživatelem programu GRAND (dále nabyvatelem licence) a firmou Daniel Redlich (dále poskytovatel licence) uzavřená na základě autorského zákona.

Instalací, kopírováním nebo jiným použitím softwarového produktu potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami této smlouvy a jste jimi zavázán v plném rozsahu.

Softwarový produkt se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání.

1. Předmět smlouvy - udělení licence

Poskytovatel uděluje nabyvateli licence nevýhradní právo provozovat softwarový produkt na jednom počítači. V případě zakoupení síťové verze nebo mulitverze lze program provozovat na tolika počítačích, pro kolik je příslučná verze určena. Nabyvatel licence je oprávněn používat program pouze na počítačích, které jsou v jeho trvalém užívání.

Služby aktualizací a technické podpory může objednávající u programu GRAND čerpat ode dne dodání produktu až do konce kalendářního roku (případně až do doby vydání nové verze určené pro další rok), při dodání po 1. listopadu až do konce následujícího kalendářního roku.

Právo užívat program po lhůtě splatnosti faktury vzniká zaplacením fakturované částky.
Dodavatel je oprávněn pozastavit nebo plně odepřít plnění svých závazků a služeb, nezaplatí-li kupující kupní cenu.

2. Autorské právo

Softwarový produkt je majetkem poskytovatel licence a je chráněn zákony České republiky o autorském právu, ustanovením mezinárodních smluv a všemi dalšími odpovídajícími zákony. To znamená, že se k softwaru musíte chovat jako ke všem dílům, která podléhají autorskému právu. Nesmíte pořizovat kopie programu, příruček ani dalších materiálů, které jsou součástí softwaru, s výjimkou záložních kopií určených výhradně pro svou vlastní potřebu.

Archivační utilita LHARC (LHA), ovladače národního prostředí CSCRT, program pro přiřazení procesoru k aplikaci SETCPU, program pro omezení vytížení procesoru FOXFREE, fonty ALISFAND, knihovna FOXYPREVIEWER.APP jsou majetkem třetích stran.

Registrované komerční archivační programy PKZIP a PKUNZIP 2.5 dodané ve verzi 24 až 26 jsou majetkem třetí strany a smějí být používány pouze v GRANDu. Nesmějí být šířeny dále a podléhají všem obvyklým ochranám komerčních programů. Tyto archivační programy jsou licencovány podle počtu počítačů, pro které byl softwarový produkt (účetnictví GRAND) ve verzi 24 až 26 zakoupen. Použití programů PKZIP a PKUNZIP 2.5 na více počítačích, než bylo poskytnutých licencí pro používání účetnictví GRAND v těchto verzích, není možné a nabyvatel licence musí použít jiný archivační program (nejlépe GZIP).

V případě, že nabyvatel licence nesouhlasí s podmínkami uvedenými v této smlouvě, je povinen softwarový produkt neinstalovat a nepoužívat. V takovém případě má nabyvatel možnost vrátit softwarový produkt prodejci, u kterého byl program zakoupen, nejpozději však do 14 dnů ode dne uskutečnění prodeje. Podmínkou přijetí software zpět je odevzdání úplného instalačního balení v neporušeném stavu, písemné potvrzení, že program nebyl a nebude použit, převzetí a potvrzení daňového dobropisu.

3. Omezení

Nabyvatel není oprávněn softwarový produkt pronajmout nebo půjčit (i bezplatně) jiné osobě. Nabyvatel není oprávněn poskytnout třetím osobám sublicenci.
Je zakázáno zahrnovat softwarový produkt či jeho části do jiného software a šířit produkty takto vzniklé.

3. Převod licence na jiný subjekt

Uživatel softwarového produktu (vlastník licence) je oprávněn softwarový produkt trvale převést na jiný subjekt za předpokladu písemného oznámení převodu původním vlastníkem licence dodavateli. Licence softwarového produktu je převedena až vyjádřením souhlasu dodavatele s převodem.

Okamžikem převodu licence přechází na nového uživatele veškerá práva a závazky vyplývající z Obchodních podmínek a této Licenční smlouvy.

Po převodu licence není původní uživatel oprávněn softwarový produkt jakkoliv používat, musí jej zcela odstranit ze všech svých počítačů a převést na nového uživatele i všechny ostatní součásti softwarového produktu (instalátory, CD, tištěné příručky a aktualizace).

5. Záruční podmínky

Záruka se vztahuje na distribuční médium a bezvadnou funkci softwarového produktu. Bezvadnou funkcí softwarového produktu se rozumí chod v souladu s podstatnými rysy dokumentace (včetně dodatků), která je součástí softwarového produktu v písemné nebo elektronické formě. Místem uplatnění záruky je sídlo poskytovatele licence.

Poskytovatel licence odpovídá pouze za funkčnost aktuálních verzí softwarového produktu a neodpovídá za ztrátu a poškození dat, která nebyla řádně archivovaná.

Poskytovatel licence neručí za bezvadný chod softwarového produktu v případě, že softwarový produkt není provozován na technice zcela kompatibilní se standardem IBM PC nebo v případě, že operační systém nepodporuje standard MS DOS firmy Microsoft, případně software jiného výrobce svojí podstatou zamezuje správnému chodu programu.

Vadou se rozumí rozpor funkčních vlastností programu s dokumentací. U poskytovatelem uznaných důvodných reklamací bude program s dokumentací uveden do souladu a opravená verze poskytnuta nabyvateli, případně bude vrácena úměrně k závažnosti chyby část zaplacené ceny za poskytnutou licenci.

Za závadu softwarového produktu nelze označit skutečnost, že v sobě neobsahuje případné legislativní změny nebo změny předloh formulářů či textových vzorů, které nebyly poskytovateli známy v okamžiku výroby programu.

Poskytovatel licence bude sledovat legislativní změny alespoň po dobu jednoho roku od poskytnutí licence a bude-li to nutné, vytvoří upravenou verzi softwarového produktu, která bude nabyvateli licence nabídnuta zdarma jako součást předplacených služeb nebo za cenu roční aktualizace dle platného ceníku.

Poskytovatel licence neručí za jakékoliv škody způsobené chodem softwarového produktu na výpočetní technice, programovém vybavení či datových souborech uživatele, byly-li tyto způsobené užitím softwarového produktu v rozporu s dokumentací, či vznikly následkem předem nedefinované události či užitím nestandardního software či hardware.

6. Odpovědnost za škody

Poskytovatel licence nenese v žádném případě odpovědnost za škody ani za nepřímé škody, ať jsou jakékoliv (včetně a bez omezení, škody ze ztrát zisku z podnikání, přerušení podnikání, ztráta informací o podnikání nebo jakékoliv další finanční ztráty), i když vznikly na základě použití, nebo nemožnosti použití softwarového produktu, jež je předmětem této smlouvy, dokonce byl-li uvedený softwarový produkt označen jako možný původce těchto škod.

Poskytovatel licence v žádném případě neodpovídá za správnost a úplnost výstupů ze softwarového produktu předávaných orgánům státní správy a samosprávy, obchodním partnerům a dalším subjektům, neboť výstupy mohou být ovlivněny zadáním dat, nastavením programu uživatelem, nepřesností informací na jejichž základě byla prováděny úpravy programu, formulářů nebo textových vzorů.

Celková výše náhrady škody prokazatelně způsobená chybou softwarového produktu v žádném případě nepřevýší částku zaplacenou nabyvatelem za poskytnutí práva na užívání licence a to bez ohledu na výši a druh uplatňované náhrady vzniklých škod.