1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky vymezují základní podmínky a vztahy mezi firmou Daniel Redlich, K novému sídlišti 196, Praha 4, IČ 13110641, vedenou u Živnostenského odboru MÚ Praha Libuš, ŽO/17/457/94/Ben (dále jen dodavatel) a jejími zákazníky v oblasti softwarových produktů vytvořených dodavatelem.

Softwarovým produktem se rozumí právo k používání počítačového programu (dále jen licence), s tím související právo na aktualizace a technickou podporu po vymezenou dobu. Součástí softwarového produktu je i dokumentace v elektronické nebo tištěné podobě a instalační média.

2. Objednávky softwarového produktu

Veškeré objednávky podané prostřednictvím webových stránek dodavatele nebo zaslané na jeho e-mail (redlichredlich.cz) jsou závazné. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že akceptuje nabídku dodavatele, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

Vyřízením nebo potvrzením objednávky je uzavřena kupní smlouva nebo smlouva o poskytnutí služeb. Kupní smlouvu tvoří výlučně podmínky uvedené v Licenční smlouvě a těchto obchodních podmínkách, případně ve vztahu ke konkrétnímu softwarovému produktu v aktuálních tištěných materiálech nebo na internetových stránkách dodavatele.

Kupující je povinen uvést v objednávce pravdivé údaje, aby bylo možné na jejich základě objednávku vyřídit.

3. Dodání softwarového produktu

Dodavatel dodá objednaný softwarový produkt do 10 pracovních dní od přijetí objednávky (obvykle však do druhého pracovního dne), nebo objednávku potvrdí (například u objednávek na aktualizaci, která se teprve připravuje), případně vyzve objednavatele k doplnění chybějících údajů nebo vyjasnění nesrovnalostí.

Vyjímečně může být vyřízení objednávky opožděno z důvodu déledobé nepřítomnosti dodavatele (dovolená, hospitalizace). V tom případě má kupující právo od objednávky odstoupit.

Dodáním produktu se v závislosti na způsobu dodání zvoleném v objednávce rozumí:

U elektronického způsobu dodání budou na e-mail uvedený v objednávce zaslány licenční informace a umožněno stáhnout instalátor programu z webu dodavatele.

Při zaslání poštou je dodání provedeno odesláním CD s instalačními programy, licenčními informacemi, případně tištěnou dokumentací poštovní zásilkou na adresu (případně doručovací adresu) uvedenou v objednávce.

Objednávky určené k osobnímu vyzvednutí se přebírají v sídle dodavatele.


Služby aktualizací a technické podpory může objednávající u programu GRAND čerpat ode dne dodání produktu až do konce kalendářního roku (případně až do doby vydání nové verze určené pro další rok), při dodání po 1. listopadu až do konce následujícího kalendářního roku.

Služby aktualizací a technické podpory může uživatel jednotlivých licencí programu DOSPRINT čerpat po dobu, po kterou bude DOSPRINT dodavatelem udržován a podporován. V případě multiverzí poskytovaných softwarovým firmám je tato doba omezena na 4 x 12 měsíců od nákupu multilicence nebo poslední placené aktualizace.

Dodavatel je oprávněn pozastavit nebo plně odepřít plnění svých závazků a služeb, nezaplatí-li kupující kupní cenu.

4. Vrácení produktu spotřebitelem

Je-li kupující fyzickou osobou (spotřebitelem), má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí softwarového produktu.
Za spotřebitele není pro účely těchto obchodních podmínek považován kupující, který při objednání produktu uvede své obchodní jméno a identifikační číslo.

Při uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy kupující informuje do 14 dnů ode dne převzetí softwarového produktu dodavatele jednoznačným písemným nebo elektronickým prohlášením o záměru odstoupit od kupní smlouvy a do 14 dnů od odstoupení doručí zakoupený produkt s originálem dokladu o zakoupení na vlastní náklady na adresu sídla dodavatele.

V případě, že projev vůle o odstoupení od smlouvy nebude dodavateli doručen do 14. dne ode dne převzetí softwarového produktu, je odstoupení od smlouvy neplatné.

5. Vrácení produktu v ostatních případech

V případě, že nabyvatel licence nesouhlasí s podmínkami uvedenými v licenční smlouvě, je povinen softwarový produkt neinstalovat a nepoužívat. V takovém případě má nabyvatel možnost vrátit softwarový produkt prodejci, u kterého byl program zakoupen, nejpozději však do 14 dnů ode dne uskutečnění prodeje. Podmínkou přijetí software zpět je odevzdání úplného instalačního balení v neporušeném stavu, písemné potvrzení, že program nebyl a nebude použit, převzetí a potvrzení daňového dobropisu.

V ostatních případech je možné softwarový produkt vrátit pouze ve zcela vyjimečných, opodstatněných případech, vždy jen se souhlasem dodavatele.

6. Přechod na dražší variantu téhož softwarového produktu

Uživatel softwarového produktu může přejít na dražší variantu téhož softwarového produktu (napřílkad z verze pro jeden počítač na verzi pro několik PC) stejné verze za cenový rozdíl nové a původní varianty.

7. Převod licence na jiný subjekt

Uživatel softwarového produktu (vlastník licence) je oprávněn softwarový produkt trvale převést na jiný subjekt za předpokladu písemného oznámení převodu původním vlastníkem licence dodavateli. Licence softwarového produktu je převedena až vyjádřením souhlasu dodavatele s převodem.

Okamžikem převodu licence přechází na nového uživatele veškerá práva a závazky vyplývající z těchto obchodních podmínek a z Licenční smlouvy.

Po převodu licence není původní uživatel oprávněn softwarový produkt jakkoliv používat, musí jej zcela odstranit ze všech svých počítačů a převést na nového uživatele i všechny ostatní součásti softwarového produktu (instalátory, CD, tištěné příručky a aktualizace).

8. Záruční podmínky a omezení odpovědnosti za škody

Záruční podmínky a omezení odpovědnosti za škody programu GRAND se řídí těmito Licenčními a záručními podmínkami programu GRAND.

Záruční podmínky a omezení odpovědnosti za škody programu DOSPRINT se řídí těmito Licenčními a záručními podmínkami programu DOSPrint.

9. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je popsaná v dokumentu Ochrana osobních údajů zákazníků a uživatelů našich programů

10. Ostatní ujednání

Podmínky a vztahy neuvedené v těchto obchodních podmínkách se řídí právním řádem České republiky, především příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském.