V souladu s Nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) článek 12 poskytujeme zákazníkům a uživatelům našich programů (dále jen subjekt osobních údajů) následující informace o zpracování jejich osobních údajů a s tím souvisejících právech:

1) Správce osobních údajů

Daniel Redlich, K novému sídlišti 196, Praha 4, IČ 13110641, vedený u Živnostenského odboru MÚ Praha Libuš, ŽO/17/457/94/Ben. Kontaktní telefon 241 710 444 nebo 606 468 378, mail redlichredlich.cz

2) Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je subjekt osobních údajů správci uvedl například v objednávce programu v souvislosti s poskytnutím služby nebo plněním smlouvy správcem, nebo které správce shromáždil jiným způsobem a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy k plnění zákonných povinností správce.

Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů ze zákonných důvodů:
- adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, adresa, DIČ, IČ, doručovací adresa
- kontaktní údaje: kontaktní adresa, telefon, e-mail, kontaktní pracovník
- další údaje: bankovní spojení

3) Odkud osobní údaje získáváme

- přímo od subjektů osobních údajů, zprostředkovaně od našich distributorů
- číslo bankovního účtu subjektu z bankovních výpisů správce
- z veřejně přístupných rejstříků (ARES, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, telefonní seznamy)

4) Kategorie subjektů údajů

- zákazník, uživatel programů vytvořených správcem
- distributor

5) Kategorie příjemců osobních údajů

- správce osobních údajů
- smluvní partneři - distributoři (v případě, že je smluvní vzah realizován přes distributora)
- Česká pošta (předává se jen adresa na zásilce)
- státní orgány v rámci plnění zákonných povinností správcem
- finanční ústav správce (platby závazků)

6) Účel zpracování osobních údajů

- plnění smlouvy, zejména v souvislosti s poskytnutím softwarové licence, technickou podporou a nárokem subjektu na zvýhodněné ceny aktualizací
- ochrana práv správce – evidence komu a v jakém rozsahu byly poskytnuty softwarové licence dle autorského zákona
- oprávněné zájmy správce (přímý marketing)
- plnění zákonných povinností správce

7) Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje vedené v souvislosti s poskytnutím softwarových licencí jsou zpracovány po celou dobu vývoje a podpory příslušného programu + 2 roky, minimálně však v rozsahu zákonných dob daných účetními, daňovými a dalšími právními předpisy.

Bankovní spojení subjektů (uváděné na bankovních výpisech) je zpracováno dle zákonných dob daných účetními, daňovými a dalšími právními předpisy.

Ostatní osobní údaje (získané například z jednorázových konzultací) jsou zpracovány v souladu se lhůtami ve smlouvách nebo příslušných právních předpisech a jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

8) Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí výhradně správce v jeho sídle. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, u osobních údajů předaných v listinné podobě manuálním způsobem. Při zpracování jsou dodrženy bezpečnostní zásady pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření pro minimalizaci rizika z důvodu neoprávněného přístupu a zpracování osobních údajů, jejich zničení a ztrátě nebo jiného způsobu zneužití. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Při zpracování nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, včetně profilování.

Osobní údaje nejsou předávány do třetí země.

9) Informace o právech subjektů

Subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo jiným zákonem, nebo jsou-li osobní údaje nepřesné ve vztahu k účelu jejich zpracování, může:

Požádat správce o vysvětlení.

Požadovat výpis (kopii) osobních údajů, provedení opravy, doplnění nebo jejich vymazání.

Vznést proti zpracování námitku dle www.privacy-regulation.eu/cs/21.htm nebo žádat omezení zpracování dle www.privacy-regulation.eu/cs/18.htm.


U oprávněné žádosti subjektu údajů správce neprodleně odstraní závady a subjektu tuto skutečnost potvrdí.
Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle předchozí věty, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy na Úřad na pro ochranu osobních údajů.

Subjekt údajů se na dozorový úřad se svým podnětem ale může obrátit i přímo.

U zjevně neodůvodněných, nepřiměřených nebo často se opakujících žádostí má správce právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.