Rychlý tisk na jehličkovou tiskárnu připojenou přes USB

Tisknete-li na jehličkovou tiskárnu připojenou přes USB, kdy se pro tisk obvykle využívá program DOSPrint, může vadit pomalejší tisk a nadbytečné odstránkování například při tisku účetních předpisů. Řešení spočívá v instalaci pomocné tiskárny Generic / Text Only.

Číst dál: Rychlý tisk na jehličkovou tiskárnu připojenou přes USB

DOSPrint pro Grand verze 3.93

 • Oprava - byl odstraněn problém s tiskem zhuštěných řádek pro řídící kódy EP (pro jehličkové tiskárny).

Grand verze 22.070

 • Při vytváření konečné faktury ze zálohové si program pamatuje zvolenou sazbu DPH použitou pro vyúčtování.
 • Přijatou fakturu je možné kopírovat včetně variabilního symbolu.
 • Oprava - v přiznání DPH podle §91, kde je DPH z tržeb vypočteno z poměru přijatých plnění, byl ve výpočtu základu a DPH snížené sazby použit koeficient odpovídající sazbě 10%. Nově program tyto sazby pro kontrolu zobrazuje a umožňuje je i změnit.

Grand verze 22.060 a 22.062

 • Pro dohody o provedení práce lze vytisknout počet odpracovaných a zbývajících hodin v roce. Sestava naleznete v menu Evidence - Mzdová evidence - Tisk - Další - Odpracované hodiny DPP.
 • Z přehledu pro ZP jsou z počtu zaměstnanců vyloučeny mzdy, které v daném měsíci nebyly pojištěny (především DPP a mzdy malého rozsahu), přestože mají v personalistice zadanou zdravotní pojišťovnu.
 •  Oprava - v daňové evidenci nebyl zapnut u typu dokladu DPH RO a RR (pro přenesenou DPH příjemce) příznak pro neúčtování DPH při úhradě do peněžního deníku. Aktualizace příznaky zapne a zobrazí úhrady přijatých dokladů v režimu přenesené DPH, které je nutné v peněžním deníku překontrolovat a ručně opravit (vynulovat z úhrady DPH) - jinak by došlo k chybnému krácení nákladů.
 • Program byl uzpůsoben pro snazší tisk formulářů v grafickém prostředí Windows. Řadu sestav, které jsou obsaženy v Tisku ve Windows, lze jednoduše vyvolat přímo z účetnictví použitím příslušné nabídky tisku, která je označena doplňujícím textem WINDOWS, případně změnou nastavení - například pro tisk faktur. Podmínkou je instalace programu Tisk ve Windows alespoň verze 22.060. Pokud tento program instalujete do jiného adresáře, než C:\GRAND, budete při pokusu o tisk z Windows požádáni o jeho zadání. Cesta se ukládá do formuláře v menu Konec-Nastavení programu-Tisk. U síťové verze je možné každému uživateli programu zadat jiné umístění v menu Konec-nastavení programu-Obsluha-Oprava, kdy v editačním formuláři uživatele programu stisknete tlačítko Tisk.
 • V nastavení faktur vydaných (menu Doklady-Faktury vydané-Nastavení) je doplněna volba umožňující vytištění formuláře v prostředí Windows, případně vynechání tisku při zápisu faktury. Obdobné nastavení naleznete u ostatních dokladů. Pokud tedy chcete tisknout vydané faktury v grafické kvalitě, zvolte menu Doklady-Faktury vydané-Nastavení a ve formuláři stiskněte tlačítko Další volby tisku.
 • Ve mzdách jsou nabídky některých tisků uvedeny dvakrát - jednou v běžném provedení v prostředí DOS, podruhé pro lepší, grafický tisk ve WINDOWS.
 • Pro tisk některých měsíčních sestav (menu Evidence-Mzdová evidence-Mzdy-Tisk měsíčních mezd) v prostředí Windows použijte v tomto menu klávesu Insert pro přidání sestav ve Windows, Delete k odebrání sestav v DOSu.
 • Při tisku pomocí DOSPrintu do portu WIN je možné přímo v Grandu nastavit výstupní tiskárnu. Nastavení provedete v obrazovce těsně předcházející vlastnímu tisku (kde měníte tiskovou sestavu, počet kopií, výstupní zařízení, aj.).
 • U dlouhodobého majetku, který je daňově odepisován dle měsíčních účetních odpisů, se v prvním roce odpis krátí počtem měsíců v roce v užívání (od následujícího měsíce do uvedení do používání), v roce vyřazení je také odpis krácen počtem měsíců v užívání.

Grand verze 22.041

 • Do mezd byl doplněn tisk seznamu rodinných příslušníků zaměstnanců.
 • Grand komunikuje s platebním terminálem České spořitelny. Pokud jej chcete používat pro platby platební kartou, připojte jej na port COM. Dále z odkazu http://www.redlich.cz/download/com/MSCOMM32/setup.exe nainstalujte knihovnu pro komunikaci s tímto portem. Poté v Grandu jděte do menu Doklady-Číselníky-Formy úhrady-Oprava. Nalezněte formu úhrady platební kartou a změňte údaj pl.terminál na České spořitelny. Použijete-li tuto formu úhrady pro vystavenou fakturu nebo hotovostní příjmový doklad, spustí se při zápisu dokladu komunikační formulář pro ovládání platebního terminálu. Bližší podrobnosti naleznete v rozdílové příručce.
 • Je upravena tisková sestava předpisu účetních dokladů. Z původního vzhledu jsou vynechány dva nadbytečné prázdné řádky ve formuláři, naopak při hromadném tisku jsou předpisy od sebe odsazeny o jeden řádek. Smyslem úpravy je větší využití papíru při hromadném tisku a zlepšení přehlednosti.
 • Oprava - při importu dat z nižší verze program hlásil chybu. Její ignorování nemělo žádné nepříznivé následky (šlo jen o kontrolní procedury).

Grand verze 22.040

 • Do tisku záznamní povinnosti Doklady (Finance)-Evidence DPH-Přehled dokladů DPH byla doplněna další tisková sestava po jednotlivých sazbách DPH. Změníte ji až těsně před tiskem ve formuláři, kde zadáváte např. počet kopií či výstupní zařízení.
 • V seznamu dokladů DPH (menu Doklady (Finance)-Evidence DPH-Přehled dokladů DPH), v seznamu faktur (Doklady-Faktury vydané) a podobně, je doplněna kontrola všech číselných řad najednou. Funkce pracuje za předpokladu, že při přechodu z roku na další rok neměníte v číselných řadách (menu Doklady-Číselníky-Počítadla) délku předčíslí a začíslí.
 • Zaúčtování vyřazeného dlouhodobého majetku (menu Finance-Účtování-Účtování z dokladů) se nabízí i pro majetek nulovou zůstatkovou účetní cenou. Pokud se po aktualizaci bude nabízet i starší majetek, který jste účtovali ručně, stiskněte v seznamu dlouhodobého majetku v režimu oprav (menu Evidence-Dlouhodobý majetek-Karty-Oprava) klávesu Ctrl+T a sepněte volbu Zaúčtováno vyřazení z používání.
 • Do seznamu dlouhodobého majetku byl doplněn sloupec ukazující stav majetku (nezařazený, vyřazený).
 • V hromadném hlášení pro ZP se u důchodců při nástupu a ukončení automaticky doplňuje kód D. Tisk ve Windows s touto úpravou má verzi 22.040.
 • Při odeslání tiskového výstupu mailem lze pro pozdější použití ukládat předmět a tělo mailu tlačítkem Uložit jako do číselníku. Tlačítkem Jiný vzor docílíte zobrazení uložených vzorů a po výběru požadovaného i přenesení předmětu a těla do mailu.
 • Oprava - v ročním vyúčtování daně z příjmu za rok 2012 program uváděl nesmyslnou hodnotu nároku daňového bonusu na dítě (rok 2011 je v pořádku).

Grand verze 22.030

 • Oprava - v nastavení sazeb pojištění pro rok 2012 byla vzájemně zaměněna výše maximálního základu pro sociální a zdravotní pojištění.

Grand + EPodani verze 22.020

 • Pro zjednodušení tisku z měsíčních mezd je do programu doplněna možnost uživatelsky definovaného menu sestav, které pravidelně používáte, a jejich hromadný tisk. Menu naleznete v Evidence – Mzdová evidence – Mzdy – Tisk měsíčních mezd. Odstranit (skrýt) položku můžete klávesou Delete, přidat novou klávesou Insert. Pozici lze měnit klávesami Ctrl+šipka nahoru (Up), Ctrl+šipka dolu (Down). Hromadný tisk všech sestav (vyjma přílohy k žádosti o nemoc.dávku) zajistíte stiskem klávesy F8. Tisk jednotlivé sestavy provedete obvyklým způsobem – klávesou Enter na zvolené položce.
 • V účetním rozvrhu je doplněno omezení účtování na činnosti (povinné, zakázané).
 • Složité účetní doklady, které jste si ručně upravili, si můžete chránit před nechtěnou automatickou opravou při změně primárního dokladu. Ochranu aktivujete v účetním dokladu stiskem klávesy Ctrl+L, případně si v položkách zobrazíte klávesou F10 menu a zvolíte odpovídající nabídku. Chráněný doklad je indikován nepřístupným údajem předkontace a projevuje se tak, že se při opravě primárního dokladu sice nabídne i oprava účetního dokladu, ale nebudou automaticky zrušeny a znovu vytvořeny položky dokladu. Ty si musíte upravit ručně.
 • Oprava - v účetnictví se u automaticky založených účetních období mohl nastavit pro období 02.12 jako poslední den 28.2.2012. Opraveno na 29.2.2012.
 • ČSSZ vydala nový šifrovací certifikát potřebný pro elektronické podání. Po instalaci aktualizace EPodani budete vyzváni k jeho instalaci.

  Pokud si chcete certifikát stáhnout a instalovat sami, můžete tak učinit například z http://www.cssz.cz/cz/e-podani/se-stazeni/. Po ruční instalaci certifikátu nezapomeňte zadat jeho změnu v programu EPodání (tlačítko Číselníky, záložka Státní úřady).

Grand verze 22.010

 • Je zprovozněno elektronické podání PVPOJ (přehled o výši pojistného) pro rok 2012. Na verzi 22.010 je zapotřebí aktualizovat i Tisk ve Windows a EPodání.

Grand verze 22.005

 • Program byl doplněn o kontrolu DIČ (ověření registrace k DPH) pro celou EU na portálu VIES. Kontrolu můžete vyvolat v kartě partnera stiskem klávesy Ctrl+K, hromadně v menu Doklady - Číselníky - Partneři - Prověření DIČ. Automaticky se kontrola provádí při vystavení faktury a hotovostního dokladu (ne v rychlém vstupu) v režimu přenesení DPH a vývozu do EU. Automatickou kontrolu vypnete a zapnete volbou Kontrola DIČ na VIES v menu Doklady - Číselníky - Partneři - Nastavení. Pozor - někdy bývá portál přetížený nebo nedostupný (program o tom informuje) a kontrola nemusí proběhnout.
 • Kontrolu DIČ je možné vyvolat i v seznamu dokladů DPH (menu Finance (Doklady) - Evidence DPH - Přehled dokladů stiskem klávesy Ctrl+K. Program zároveň ohlásí i doklady, kde DIČ není zadané vůbec.
 • Pro zjištění rozdílů mezi účtem 343 a přiznáním DPH je v menu Finance - Evidence DPH - DPH v jiném období umožněno zpracování i pro zadané účetní období (dříve jen pro období DPH).
 • Oprava - u typu sazby DPH AO a AP pro přijatá plnění v režimu přenesené DPH s krácením nebyl nastaven příznak vstupu do záznamní povinnosti.

© 2018 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.8