Grand verze 22.041

 • Do mezd byl doplněn tisk seznamu rodinných příslušníků zaměstnanců.
 • Grand komunikuje s platebním terminálem České spořitelny. Pokud jej chcete používat pro platby platební kartou, připojte jej na port COM. Dále z odkazu http://www.redlich.cz/download/com/MSCOMM32/setup.exe nainstalujte knihovnu pro komunikaci s tímto portem. Poté v Grandu jděte do menu Doklady-Číselníky-Formy úhrady-Oprava. Nalezněte formu úhrady platební kartou a změňte údaj pl.terminál na České spořitelny. Použijete-li tuto formu úhrady pro vystavenou fakturu nebo hotovostní příjmový doklad, spustí se při zápisu dokladu komunikační formulář pro ovládání platebního terminálu. Bližší podrobnosti naleznete v rozdílové příručce.
 • Je upravena tisková sestava předpisu účetních dokladů. Z původního vzhledu jsou vynechány dva nadbytečné prázdné řádky ve formuláři, naopak při hromadném tisku jsou předpisy od sebe odsazeny o jeden řádek. Smyslem úpravy je větší využití papíru při hromadném tisku a zlepšení přehlednosti.
 • Oprava - při importu dat z nižší verze program hlásil chybu. Její ignorování nemělo žádné nepříznivé následky (šlo jen o kontrolní procedury).

Grand verze 22.040

 • Do tisku záznamní povinnosti Doklady (Finance)-Evidence DPH-Přehled dokladů DPH byla doplněna další tisková sestava po jednotlivých sazbách DPH. Změníte ji až těsně před tiskem ve formuláři, kde zadáváte např. počet kopií či výstupní zařízení.
 • V seznamu dokladů DPH (menu Doklady (Finance)-Evidence DPH-Přehled dokladů DPH), v seznamu faktur (Doklady-Faktury vydané) a podobně, je doplněna kontrola všech číselných řad najednou. Funkce pracuje za předpokladu, že při přechodu z roku na další rok neměníte v číselných řadách (menu Doklady-Číselníky-Počítadla) délku předčíslí a začíslí.
 • Zaúčtování vyřazeného dlouhodobého majetku (menu Finance-Účtování-Účtování z dokladů) se nabízí i pro majetek nulovou zůstatkovou účetní cenou. Pokud se po aktualizaci bude nabízet i starší majetek, který jste účtovali ručně, stiskněte v seznamu dlouhodobého majetku v režimu oprav (menu Evidence-Dlouhodobý majetek-Karty-Oprava) klávesu Ctrl+T a sepněte volbu Zaúčtováno vyřazení z používání.
 • Do seznamu dlouhodobého majetku byl doplněn sloupec ukazující stav majetku (nezařazený, vyřazený).
 • V hromadném hlášení pro ZP se u důchodců při nástupu a ukončení automaticky doplňuje kód D. Tisk ve Windows s touto úpravou má verzi 22.040.
 • Při odeslání tiskového výstupu mailem lze pro pozdější použití ukládat předmět a tělo mailu tlačítkem Uložit jako do číselníku. Tlačítkem Jiný vzor docílíte zobrazení uložených vzorů a po výběru požadovaného i přenesení předmětu a těla do mailu.
 • Oprava - v ročním vyúčtování daně z příjmu za rok 2012 program uváděl nesmyslnou hodnotu nároku daňového bonusu na dítě (rok 2011 je v pořádku).

Grand verze 22.030

 • Oprava - v nastavení sazeb pojištění pro rok 2012 byla vzájemně zaměněna výše maximálního základu pro sociální a zdravotní pojištění.

Grand + EPodani verze 22.020

 • Pro zjednodušení tisku z měsíčních mezd je do programu doplněna možnost uživatelsky definovaného menu sestav, které pravidelně používáte, a jejich hromadný tisk. Menu naleznete v Evidence – Mzdová evidence – Mzdy – Tisk měsíčních mezd. Odstranit (skrýt) položku můžete klávesou Delete, přidat novou klávesou Insert. Pozici lze měnit klávesami Ctrl+šipka nahoru (Up), Ctrl+šipka dolu (Down). Hromadný tisk všech sestav (vyjma přílohy k žádosti o nemoc.dávku) zajistíte stiskem klávesy F8. Tisk jednotlivé sestavy provedete obvyklým způsobem – klávesou Enter na zvolené položce.
 • V účetním rozvrhu je doplněno omezení účtování na činnosti (povinné, zakázané).
 • Složité účetní doklady, které jste si ručně upravili, si můžete chránit před nechtěnou automatickou opravou při změně primárního dokladu. Ochranu aktivujete v účetním dokladu stiskem klávesy Ctrl+L, případně si v položkách zobrazíte klávesou F10 menu a zvolíte odpovídající nabídku. Chráněný doklad je indikován nepřístupným údajem předkontace a projevuje se tak, že se při opravě primárního dokladu sice nabídne i oprava účetního dokladu, ale nebudou automaticky zrušeny a znovu vytvořeny položky dokladu. Ty si musíte upravit ručně.
 • Oprava - v účetnictví se u automaticky založených účetních období mohl nastavit pro období 02.12 jako poslední den 28.2.2012. Opraveno na 29.2.2012.
 • ČSSZ vydala nový šifrovací certifikát potřebný pro elektronické podání. Po instalaci aktualizace EPodani budete vyzváni k jeho instalaci.

  Pokud si chcete certifikát stáhnout a instalovat sami, můžete tak učinit například z http://www.cssz.cz/cz/e-podani/se-stazeni/. Po ruční instalaci certifikátu nezapomeňte zadat jeho změnu v programu EPodání (tlačítko Číselníky, záložka Státní úřady).

Grand verze 22.010

 • Je zprovozněno elektronické podání PVPOJ (přehled o výši pojistného) pro rok 2012. Na verzi 22.010 je zapotřebí aktualizovat i Tisk ve Windows a EPodání.

Grand verze 22.005

 • Program byl doplněn o kontrolu DIČ (ověření registrace k DPH) pro celou EU na portálu VIES. Kontrolu můžete vyvolat v kartě partnera stiskem klávesy Ctrl+K, hromadně v menu Doklady - Číselníky - Partneři - Prověření DIČ. Automaticky se kontrola provádí při vystavení faktury a hotovostního dokladu (ne v rychlém vstupu) v režimu přenesení DPH a vývozu do EU. Automatickou kontrolu vypnete a zapnete volbou Kontrola DIČ na VIES v menu Doklady - Číselníky - Partneři - Nastavení. Pozor - někdy bývá portál přetížený nebo nedostupný (program o tom informuje) a kontrola nemusí proběhnout.
 • Kontrolu DIČ je možné vyvolat i v seznamu dokladů DPH (menu Finance (Doklady) - Evidence DPH - Přehled dokladů stiskem klávesy Ctrl+K. Program zároveň ohlásí i doklady, kde DIČ není zadané vůbec.
 • Pro zjištění rozdílů mezi účtem 343 a přiznáním DPH je v menu Finance - Evidence DPH - DPH v jiném období umožněno zpracování i pro zadané účetní období (dříve jen pro období DPH).
 • Oprava - u typu sazby DPH AO a AP pro přijatá plnění v režimu přenesené DPH s krácením nebyl nastaven příznak vstupu do záznamní povinnosti.

Grand verze 22.003

 • V přiznání DPH byla doplněna kontrola na shodu uskutečněných a přijatých plnění u dovozů, pořízení v EU a přenesené DPH.
 • Při tisku do PDF s odesláním mailem lze zadat předmět a tělo mailu.
 • Měsíční přehled pojistného pro OSSZ lze elektronicky podávat až po 17. únoru 2012, protože se mění datová struktura a portál VREP není dosud na tuto změnu připraven. Po vyzkoušení na testovací větvi (nejdříve 15.2.2012) bude k dispozici i aktualizace Grandu.
 • Byly odstraněny menší nedostatky verze 22.

Grand verze 22.000 - rozeslání uživatelům

K dnešnímu dni byly rozeslány všechny dříve objednané nové verze programu Grand 22.

Grand verze 21.320

 • Oprava - v ročním vyúčtování daně z příjmu zaměstnace byl opraven nápočet zákonného pojistného v případě, že firma dobrovolně platí vyšší sociální pojistné 26% (v ročním vyúčtování se uvádí pouze 25%).
 • V účetním rozvrhu si můžete nechat vyhledat a označit nepoužívané účty. Označení provedete v seznamu účtů stiskem klávesy F10 a volbou Označení nepoužitých účtů.
 • V nastavení importu bankovních výpisů je formát Multicash rozdělen na dvě varianty - pro banku HVB a ČS.
 • Tisková sestava porovnání výkazů předvahy, rozvahy a výsledovky je doplěna o součty aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.
 • V tiskové sestavě účetního předpisu je prodloužen text položky na 20 znaků.

Grand verze 21.310

 • Do ročního dodanění mezd je doplněna tisková sestava vyúčtování daně a daňového zvýhodnění vzor 16 za rok 2011. Tiskopis je zcela shodný s předchozím rokem.
 • V menu Daně - Vyúčtování sociálního (zdravotního) pojištění bylo aktualizováno nastavení a výpočet přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011.
 • Pro možnost rozeslání výplatních pásek mailem byl do personalistiky doplněn mail zaměstnance a heslo, kterým může být PDF soubor chráněn. Rozeslání provedete tak, že při tisku výplatní pásky zvolíte jako výstupní zařízení PDF - mailem. Pokud by se nezobrazily nové maily k odeslání, přesvědčte se, že v Nastavení DOSPrintu máte v záložce Tiskárna jako PDF tiskárnu zadanou PDF - vestavěná tiskárna DOSPrintu. Odeslání mailem nelze použít v případě, že pro elektronickou komunikaci používáte výhradně webové rozhraní. Pokud by byla zobrazována zpráva o chybě MAPI a neexistující příloze, aktualizujte z www.redlich.cz i program DOSPRINT na verzi 3.7.
 • V Tisku ve Windows se zobrazovala chyba při tisku Přehledu o platbě pojistného ZP.

© 2018 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.8