Grand verze 23.050

 • Od srpna 2013 je zvýšena minimální mzda na 8.500 Kč. Současně došlo ke zvýšení minimálních tarifů. U invalidů zůstává minimální mzda i zaručená mzda na stávající výši. Z tohoto důvodu bylo nastavení mezd doplněno o minimální mzdu pro invalidy, obdobně číselník mzdových tarifů obsahuje od srpna 2013 dva údaje - pro běžného zaměstnance a pro invalidu. Invalida je z hlediska minimální mzdy rozpoznáván podle důchodu zadaného ve mzdových údajích v personalistice.

  Správné nastavení minimální mzdy a aktualizaci mzdových tarifů program provede automaticky při zadání první srpnové mzdy.
   
 • Do přehledu dokladů DPH (záznamní povinnost) z financí bylo doplněno DIČ.
 • Nastavení bankovních výpisů je doplněno o možnost kontroly zadání účetní skupiny/účtu v položkách bankovního výpisu.
 • V kase je doplněna volba umožňující provádět více denních závěrek.
 • Před obnovou z archivu se z bezpečnostních důvodů automaticky provede i archivace stávajících dat.

Grand verze 23.041

 • Do primárních dokladů a deníku byl doplněn příznak umožňující zpracovat dodatečné přiznání. Příznak nastavíte v běžném vstupu dokladů v údaji data zdanitelného plnění klávesou F3. Při sestavení záznamní povinnosti a dodatečného přiznání DPH můžete zvolit zpracování jen příslušných dokladů.
  Bližší podrobnosti jsou v rozdílové příručce.
 • Program rozšířen o problematiku nespolehlivého plátce DPH. Karta partnera je doplněna o příznak plátce a datum poslední kontroly na webu. Obdobně u bankovních účtů naleznete příznak, zda je účet zveřejněn. Hromadnou kontrolu nespolehlivého plátce DPH a zveřejněných bankovních účtů dodavatelů provedete v menu Doklady - Číselníky - Partneři - Nespolehlivý plátce+účty. Kontrolu jednotlivého plátce v kartě partnera zajistíte Ctrl+K. Při načtení údajů nového dodavatele z ARESu se nabídnou k převzetí zveřejněné bankovní účty.
  Kontrola DIČ se provádí i při převzetí partnera do přijaté faktury (ne v rychlém vstupu, pokud je datum kontroly na kartě odlišné od aktuálního data v počítači. Tuto činnost můžete vypnout v nastavení partnerů (menu Doklady - Číselníky - Partneři - Nastavení) nebo nastavení DPH (menu Doklady - Evidence DPH - Nastavení, tlačítko Další).
  Bližší podrobnosti naleznete v rozdílové příručce.

  Číst dál: Grand verze 23.041

EPodání 23.011

 • Při prvním spuštění po aktualizaci program nabídne instalaci nového certifikátu OSSZ platného do 27.12.2013.
 • Kvůli velmi dlouhým odezvám portálu VREP byl prodloužen timeout http protokolu na 200 vteřin. Pokud při odeslání (obvykle prvního podání) EPodání při komunikaci "zatuhne", je to způsobeno velmi pomalými odezvami portálu. Je zapotřebí vyčkat.
 • Naopak je zkrácena prodleva mezi podáním a odstraněním požadavku z portálu. Pokud by zkrácení někomu způsobovalo potíže, vypněte v Nastavení EPodání odpovídající volbu.
 • Je umožněno používání jednouživatelského databázového stroje Firebird. Variantu je vhodné použít v případě, že je na počítači instalovaný jiný program využívající některou z vyšších verzí SQL serveru Firebird.

Grand verze 23.010

 • Daňová evidence - do programu je doplněna tisková sestava peněžního deníku umožňující tisknout podstatné údaje jen na jeden list. Sestava je nazvaná úzký deník a je umístěna v seznamu tiskových sestav jako poslední. Zároveň byly tiskové sestavy peněžního deníku s desetinným místem upraveny i pro tisk pomocí DOSPrintu a lze je tedy používat bez omezení.
 • Má-li zaměstnanec exekuce, je tisková sestava příloha k žádosti o nemocenskou dávku doplněna o další sestavu obsahující jednotlivé exekuce, jejich celkovou, uhrazenou a zbývající částku. Zároveň se uvádí, jaká část základní nezabavitelné částky připadá na OSSZ. Protože výše uvedené skutečnosti budete znát nejspíše až po vyhotovení mezd za měsíc, v němž nemocenskou dávku OSSZ předáváte, je zapotřebí tisk exekucí provést až po zpracování mezd a teprve poté tuto informaci zaslat na OSSZ. K tomu slouží samostatná nabídka tisku.

  Číst dál: Grand verze 23.010

Informace k placení pojistného na důchodové spoření v roce 2013

Finanční správa uveřejnila bankovní účty pro platbu důchodové spoření: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/placeni_dani_20833.html

Grand verze 22.130

 • V menu Daně bylo doplněno nastavení parametrů pro výpočet podkladů pro přehled OSVČ pro OSSZ a ZP za rok 2012.
 • Byl aktualizovaný tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění na vzor 17. V sestavě byly pouze změněny některé popisky, především slevy za invaliditu.
 • Číselník s názvy pracovišť FÚ byl upraven, aby název obce odpovídal tvaru "v, ve, pro".

Grand verze 22.120

 • Hromadná změna bankovních účtů finančních úřadů. Pomocí menu Konec - Nastavení programu - Servisní funkce - Přečíslovat bank.účty FÚ 2013 můžete hromadně změnit bankovní účty z nastavení mezd, partnerů, stálých platebních operací a ostatních závazků (s datem vytvoření po 20.12.2012). Program nejprve zobrazí předčíslí pro zpracování a pro kontrolu i konverzní tabulku účtů. V dalším kroku vyberte účty FÚ pro konverzi, případně proveďte ruční opravu. Nové účty si ve vlastním zájmu překontrolujte!
  Převod je zakončen tiskem protokolu.
 • V souvislosti se zavedením nové organizační struktury FÚ od ledna 2013, především s ohledem na elektronické podání, které počítá s novými číselníky FÚ bez ohledu na daňové období, k němuž se podání provádí, byly upraveny formuláře přiznání DPH vz.17 (za rok 2012), souhrnného hlášení, záznamní povinnosti k přenesené DPH a žádosti o vrácení přeplatku na daňovém bonusu.
  Kdyby k úpravě nedošlo, nebylo by možné tyto přehledy posílat elektronicky bez nutnosti jejich ruční úpravy na daňovém portálu.
  Pro poslední období 2012 tedy program tiskne původní formulář přiznání DPH z loňského roku, pouze je tiskopis doplněn o pracoviště FÚ. Nejde tedy o vzor 18 určený pro rok 2013, kde jsou v popisu jiné paragrafy. Není proto důvod, aby byl upravený formulář odmítán pracovníky FÚ!

Grand verze 22.100

 • Aktualizace založí v číselníku sazeb DPH nové sazby platné od ledna 2013 - 15% a 21%.
 • V menu Konec - Nastavení programu - Servisní funkce je nabídka Změna DPH z 14% a 20% na 15% a 21%, která umožňuje hromadné přecenění skladových karet a založení účtů pro tuzemská plnění základní a snížené sazby. Ostatní účty pro DPH (pokud je potřebujete) založte ručně kopírováním v menu Finance - Číselníky.
 • U většiny sestav pro tisk vydaných faktur byla upravena rekapitulace DPH, aby při použití sazeb z několika roků na jedné faktuře (např. při vyúčtování záloh) byla každá sazba uvedena zvlášť. Sestavy obsahující v názvu text "s rekapitulací" a všechny formuláře v Tisku ve Windows zůstaly beze změny.
 • Pokud používáte mnou dříve vytvořený samostatný program pro import faktur z jiného účetního systému a faktury budou v roce 2013 obsahovat sníženou sazbu DPH, je zapotřebí program mírně upravit, jinak by se snížená sazba uváděla v základní sazbě.

Grand verze 22.080

 • Program byl upraven pro změnu snížené sazby DPH na 15% (byla upravena konstanta rozlišující základní a sníženou sazbu, která byla právě 15). Při aktualizaci budou modifikovány i uživatelské tiskové sestavy.
 • Firemní údaje jsou doplněny o údaje mail a WWW stránky. Společně s telefonem a faxem jsou volitelně uvedeny v zápatí faktur, dodacích listů a objednávek.
 • Seznam karet finančního pronájmu byl doplněn o práci s archivem.

  Číst dál: Grand verze 22.080

© 2018 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.8