Dodatečné uplatnění základní daňové slevy starobních důchodců za rok 2013

Na základě právní analýzy nálezu Ústavního soudu I. ÚS 2340/2013, který mimo jiné uvádí, že je v rozporu s ústavně garantovanou ochranou základních práv a svobod osob aplikovat protiústavní zákon orgánem veřejné moci, dospěla finanční správa k závěru, že ustanovení znemožňující uplatnit základní slevu na dani z příjmů pro starobní důchodce nebude za rok 2013 aplikovat. Starobní důchodci tak mají možnost dodatečně uplatnit základní daňovou slevu i za rok 2013. Podrobnosti naleznete zde: http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2014/zakladni-sleva-na-dani-za-rok-2013-u-starobnich-duchodcu-5392

Grand verze 24.030

 • Daň z příjmu FO - sazba darů je od roku 2014 zvýšena z 10% na 15% (DP §15), u právnické osoby zůstává na 10%. Úprava se projeví v menu Daně.
 • Pomocí menu Evidence - Sklad - Změny prodejních cen - Hromadné přiřazení ceny můžete hromadně zadat prodejní cenu na základě jiné ceny včetně jejího přepočtu určenou slevou.
 • Do programu byly doplněny individuální slevy pro skladové karty (skupiny karet dle zatřídění) a jednotlivé partnery (skupinu partnerů). Bližší podrobnosti najdete v rozdílové PDF příručce.
 • Oprava - v ELDP je opraven nápočet vyloučených dob u mateřské v případě, že se dítě narodilo právě poslední den v měsíci.
 • Tip - urychlení spuštění programu v režimu DOSBoxu (v 64 bite Windows) docílíte vypnutím kontroly existence účtovaných firem volbou Při startu programu kontrolovat účtované firmy, kterou najdete v menu Konec - Nastavení programu - Prostředí.

Základní daňová sleva pro starobní důchodce od srpna 2014

Ve Sbírce předpisů vyšel pod číslem 162/2014  nález Ústavního soudu ÚS 31/13, kterým se obnovuje základní daňová sleva pro starobní důchodce (§ 35ba/1/a Zákona o daních z příjmů). Slevu je možné uplatnit poprvé ve mzdě za měsíc srpen. Daňovou slevu za předchozí měsíce roku 2014 uplatní starobní důchodci v ročním zúčtování daně nebo v přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014. Další podrobnosti můžete nalézt například v nejčastějších dotazech finanční správy:  http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2014/nejcastejsi-dotazy-na-uplatneni-zakladni-slevy-na-dani-z-prijmu-fyzickych-osob-5165

Grand verze 24.020

 • Zákon 109/2014 Sb. - u firem zaměstnávajících více jak 50% osob se zdravotním postižením se zaměstnancům s invalidním důchodem zvyšuje od července 2014 částka snižující základ zdravotního pojištění z 5.829 Kč na 6.259 Kč. Změna nastavení proběhne u těchto zaměstnavatelů automaticky při vstupu do mzdy za červenec.
 • Do programu byla pro podvojné účetnictví doplněna evidence odpisu pohledávek. Bližší podrobnosti si přečtěte v PDF rozdílové příručce k verzi 24.
 • Tisk upomínky je rošířen o formulář předžalobní upomínky. Sestavu si změňte volbou tiskové sestavy v poslední obrazovce těstně předcházející vlastnímu tisku.
 • Pro instalaci v 64 bitových Windows přibyla v nastavení zálohování (menu Konec - Nastavení programu - Zálohování) volba pro upřesnění načítání disků pro zálohování.
 • Zálohu dat při archivaci jedné firmy lze jednoduše odeslat mailem. Odeslání provedete v obrazovce informující o výsledku archivace.
 • V Tisku ve windows verze 24.020 je možné na faktuře vytisknout QR kód platby v případě, že u firemního účtu máte zadaný IBAN.

Grand verze 24.010

 • Tisk potvrzení o zdanitelných příjmech z DPP a dani srážkou naleznete v menu Evidence - Mzdová evidence - Tisk - Daň z příjmu - Potvr.příjmů DPP a dani srážkou. Program zpracuje mzdy z pracovních poměrů dohod o provedení práce, u nichž byla daň z příjmu provedena srážkou. Pokud měl zaměstnanec uzavřeno několik DPP, jsou údaje sloučeny do jednoho potvrzení.
 • V § 2045 Občanského zákoníku, který omezuje výši srážek na 1/2 mzdy, není upřesněno, zda se jedná o hrubý nebo čistý příjem. V současnosti lze nalézt právní výklady obhajující obě varianty. Protože jde o problém, který může mít závažné právní dopady, je GRAND doplněn o spínač, kterým si můžete zvolit variantu, která se mzdové účetní jeví jako správnější. Spínač naleznete v menu Evidence - Mzdová evidence - Nastavení - Základní, tlačítko Další.
 • V ELDP za rok 2014 se na třetím místě kódu neuvádí písmeno S u statutárních zástupců.
 • Ve fakturách, hotovostních dokladech a podobně můžete používat knihovnu vzorů sloužích k rychlému vytvoření opakujících se dokladů. Bližší podrobnosti si přečtěte v PDF rozdílové příručce k verzi 24.
 • Protože může kontrola DIČ dodavatele (spolehlivosti plátce DPH) zbytečně zdržovat, je nastavení DPH doplněno o volbu, zda se má tato kontrola provádět jen na dotaz. Změnu nastavení provedete v menu Doklady - Evidence DPH - Nastavení, tlačítko Další.
 • Do programu je doplněna možnost zadání proměnlivých akčních cen pro část ceníku bez nutnosti opravovat ostatní, běžně používané ceny. Bližší podrobnosti si přečtěte v PDF rozdílové příručce k verzi 24.
 • V podvojném účetnictví je doplněn export zvolených účtů do jiných firem. Funkci naleznete v menu Finance - Číselníky - Účetní rozvrh, kde v seznamu účtů stisknete klávesu F10 a v menu zvolíte Export účtů do jiných firem.

Grand verze 24.007 a 23.130

 • Oprava - základ solidární daně ve výpočtu daně z příjmu OSVČ (menu DANĚ) se nesnižuje o dary, ztráty min.let a jiné snížení základu.
 • V dodacím listu je možné zadat konečného příjemce.

Grand verze 24.006

 • Oprava - při vytvážení nové mzdy a kontrole vyplnění pořadí u stálých srážek zapsaných v personalistice program nadbytečně upozorňoval na nutnost zadat pořadí i v případě, že byly v personalistice zadány i jiné stálé složky mzdy (např.prémie), kde se pořadí neuvádí.

Grand verze 23.120

 • Oprava - při výpočtu daně z příjmu OSVČ v menu DANĚ se u solidární daně počítá s nezaokrouhleným základem daně (ve starší verzi bylo počítáno se zaokrouhleným základem).

Grand verze 24.005

 • Do ročního dodanění zaměstnance byl doplněn tiskopis Potvrzení o zdanitelných příjmech vz. 22 pro rok 2014. Obsahově je až na menší rozdíly v popisech shodný s předchozím rokem.
 • Provozujete-li Grand ve formuláři a kurzor není dostatečně vidět, můžete jej zvětšit spínačem Používat větší kurzor v menu Konec - Nastavení programu - Prostředí. U síťové verze lze velikost kurzoru nastavit zvlášť pro každého uživatele programu v menu Konec - Nastavení programu - Obsluha.
 • Oprava - při výpočtu daně z příjmu OSVČ v menu DANĚ se u solidární daně počítá s nezaokrouhleným základem daně (ve starší verzi byl základ pro solidární daň počítán z rozdílu zaokrouhleného základu a limitem pro sociální pojištění).

Zajímavé články ze státní správy

© 2018 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.8