Rozeslán nabídkový dopis uživatelům programu GRAND verze 24 a 23


Uživatelům GRANDu verze 24 a 23 byl rozeslán nabídkový dopis na verzi pro rok 2015. Prioritně šel dopis elektronicky mailem. Zákazníkům bez mailu nebo s nedoručitelnou mailovou adresou byl dopis zaslán obyčejnou poštou.

Snížení limitu pro platby v hotovosti

Novelou č. 261/2014 Sb., kterou se mění zákon č. 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti, se snižuje limit pro platby v hotovosti z dosavadních 350 tisíc korun na  270 tisíc korun .
Snížení limitu platí od 1. prosince 2014 a vztahuje se i na případy, kdy závazek zaplatit teprve vzniká, tedy na dary a půjčky.
Zákon výslovně stanoví, že příjemce je povinen odmítnout hotovostní platbu nad nově stanovený limit.

 

EPodání 24.100

 • Při prvním spuštění po aktualizaci program nabídne instalaci nového certifikátu OSSZ platného od 27.10.2014 do 27.10.2015.
   Pokud certifikát při této příležitosti nenainstalujete, můžete tak učinit dodatečně poklepáním na soubor DIS_CSSZ_2015.cer, který naleznete obvykle ve složce C:\GRAND\EPodani\certificates. Po instalaci certifikátu spusťte EPodání, na nástrojové liště zvolte tlačítko Číselníky, v dalším formuláři záložku Státní úřady. U OSSZ změňte certifikát na aktuální a nastavení uložte.

Od ledna ruší zákon povinnou elektronickou komunikaci s ČSSZ.

Novelou zákona o daních z příjmů se elektronická komunikace mezi úřadem a zaměstnavateli, osobami samostatně výdělečně činnými a lékaři stává v oblasti sociálního zabezpečení dobrovolnou. To znamená, že ti, kteří zatím nedokáží elektronické podávání tiskopisů zajistit, budou od 1. 1. 2015 dál moci zasílat papírové tiskopisy. Bližší podrobnosti naleznete na webu ČSSZ.

Dodatečné uplatnění základní daňové slevy starobních důchodců za rok 2013

Na základě právní analýzy nálezu Ústavního soudu I. ÚS 2340/2013, který mimo jiné uvádí, že je v rozporu s ústavně garantovanou ochranou základních práv a svobod osob aplikovat protiústavní zákon orgánem veřejné moci, dospěla finanční správa k závěru, že ustanovení znemožňující uplatnit základní slevu na dani z příjmů pro starobní důchodce nebude za rok 2013 aplikovat. Starobní důchodci tak mají možnost dodatečně uplatnit základní daňovou slevu i za rok 2013. Podrobnosti naleznete zde: http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2014/zakladni-sleva-na-dani-za-rok-2013-u-starobnich-duchodcu-5392

Grand verze 24.030

 • Daň z příjmu FO - sazba darů je od roku 2014 zvýšena z 10% na 15% (DP §15), u právnické osoby zůstává na 10%. Úprava se projeví v menu Daně.
 • Pomocí menu Evidence - Sklad - Změny prodejních cen - Hromadné přiřazení ceny můžete hromadně zadat prodejní cenu na základě jiné ceny včetně jejího přepočtu určenou slevou.
 • Do programu byly doplněny individuální slevy pro skladové karty (skupiny karet dle zatřídění) a jednotlivé partnery (skupinu partnerů). Bližší podrobnosti najdete v rozdílové PDF příručce.
 • Oprava - v ELDP je opraven nápočet vyloučených dob u mateřské v případě, že se dítě narodilo právě poslední den v měsíci.
 • Tip - urychlení spuštění programu v režimu DOSBoxu (v 64 bite Windows) docílíte vypnutím kontroly existence účtovaných firem volbou Při startu programu kontrolovat účtované firmy, kterou najdete v menu Konec - Nastavení programu - Prostředí.

Základní daňová sleva pro starobní důchodce od srpna 2014

Ve Sbírce předpisů vyšel pod číslem 162/2014  nález Ústavního soudu ÚS 31/13, kterým se obnovuje základní daňová sleva pro starobní důchodce (§ 35ba/1/a Zákona o daních z příjmů). Slevu je možné uplatnit poprvé ve mzdě za měsíc srpen. Daňovou slevu za předchozí měsíce roku 2014 uplatní starobní důchodci v ročním zúčtování daně nebo v přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014. Další podrobnosti můžete nalézt například v nejčastějších dotazech finanční správy:  http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2014/nejcastejsi-dotazy-na-uplatneni-zakladni-slevy-na-dani-z-prijmu-fyzickych-osob-5165

Grand verze 24.020

 • Zákon 109/2014 Sb. - u firem zaměstnávajících více jak 50% osob se zdravotním postižením se zaměstnancům s invalidním důchodem zvyšuje od července 2014 částka snižující základ zdravotního pojištění z 5.829 Kč na 6.259 Kč. Změna nastavení proběhne u těchto zaměstnavatelů automaticky při vstupu do mzdy za červenec.
 • Do programu byla pro podvojné účetnictví doplněna evidence odpisu pohledávek. Bližší podrobnosti si přečtěte v PDF rozdílové příručce k verzi 24.
 • Tisk upomínky je rošířen o formulář předžalobní upomínky. Sestavu si změňte volbou tiskové sestavy v poslední obrazovce těstně předcházející vlastnímu tisku.
 • Pro instalaci v 64 bitových Windows přibyla v nastavení zálohování (menu Konec - Nastavení programu - Zálohování) volba pro upřesnění načítání disků pro zálohování.
 • Zálohu dat při archivaci jedné firmy lze jednoduše odeslat mailem. Odeslání provedete v obrazovce informující o výsledku archivace.
 • V Tisku ve windows verze 24.020 je možné na faktuře vytisknout QR kód platby v případě, že u firemního účtu máte zadaný IBAN.

Grand verze 24.010

 • Tisk potvrzení o zdanitelných příjmech z DPP a dani srážkou naleznete v menu Evidence - Mzdová evidence - Tisk - Daň z příjmu - Potvr.příjmů DPP a dani srážkou. Program zpracuje mzdy z pracovních poměrů dohod o provedení práce, u nichž byla daň z příjmu provedena srážkou. Pokud měl zaměstnanec uzavřeno několik DPP, jsou údaje sloučeny do jednoho potvrzení.
 • V § 2045 Občanského zákoníku, který omezuje výši srážek na 1/2 mzdy, není upřesněno, zda se jedná o hrubý nebo čistý příjem. V současnosti lze nalézt právní výklady obhajující obě varianty. Protože jde o problém, který může mít závažné právní dopady, je GRAND doplněn o spínač, kterým si můžete zvolit variantu, která se mzdové účetní jeví jako správnější. Spínač naleznete v menu Evidence - Mzdová evidence - Nastavení - Základní, tlačítko Další.
 • V ELDP za rok 2014 se na třetím místě kódu neuvádí písmeno S u statutárních zástupců.
 • Ve fakturách, hotovostních dokladech a podobně můžete používat knihovnu vzorů sloužích k rychlému vytvoření opakujících se dokladů. Bližší podrobnosti si přečtěte v PDF rozdílové příručce k verzi 24.
 • Protože může kontrola DIČ dodavatele (spolehlivosti plátce DPH) zbytečně zdržovat, je nastavení DPH doplněno o volbu, zda se má tato kontrola provádět jen na dotaz. Změnu nastavení provedete v menu Doklady - Evidence DPH - Nastavení, tlačítko Další.
 • Do programu je doplněna možnost zadání proměnlivých akčních cen pro část ceníku bez nutnosti opravovat ostatní, běžně používané ceny. Bližší podrobnosti si přečtěte v PDF rozdílové příručce k verzi 24.
 • V podvojném účetnictví je doplněn export zvolených účtů do jiných firem. Funkci naleznete v menu Finance - Číselníky - Účetní rozvrh, kde v seznamu účtů stisknete klávesu F10 a v menu zvolíte Export účtů do jiných firem.

Grand verze 24.007 a 23.130

 • Oprava - základ solidární daně ve výpočtu daně z příjmu OSVČ (menu DANĚ) se nesnižuje o dary, ztráty min.let a jiné snížení základu.
 • V dodacím listu je možné zadat konečného příjemce.

© 2018 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.8