Grand verze 25.300

Nemocenské dávky - prodloužení čísla rozhodnutí na 18 znaků
Počet znaků čísla rozhodnutí nemocenské dávky je běžně 7 nebo 8 znaků u papírové formy, 10 nebo 18 u elektronické. Protože se občas můžete setkat i dlouhým, osmnácti znakovým číslem, byl na tuto délku upraven i formulář v GRANDu. Číslo zadávejte bez případných mezer.

Hromadné zpracování stálých plateb v platebním příkazu
Při zadání několika stálých plateb do platebního příkazu je možné je v menu mezerníkem označit a zpracovat hromadně.

Import bankovních výpisů formátu CSV pro ČSOB internetbanking
Do bankovních výpisů je doplněn import ve formátu ČSOB internetbanking - CSV.

Aktualizace formátu bankovního výpisu Poštovní spořitelny
Poštovní spořitelna změnila formát bankovního výpisu. Program byl na nový formát upraven.

Číst dál: Grand verze 25.300

Grand verze 25.202

 • Mění se obsah XML souboru elektronického podání Přílohy k žádosti o nemocenskou dávku. XML je doplněno o informaci, zda má zaměstnanec exekuce a zda je v insolvenci. Oba údaje se v programu zadávaly již dříve, nově se pouze předávají i v XML souboru.
 • Pokud pro elektronické podání používáte program Epodání, je nutné aktualizovat i tento program na verzi 25.200.
 • Při zadávání hotovostního dokladu se zobrazuje zůstatek pokladny. Pokud není zústatek pokladny správný, překontrolujte si počáteční stav pokladny v menu Konec - Firemní údaje - Pokladny.
 • Při tisku seznamu dokladů DPH (záznamní povinnosti) je uveden zvlášť součet za první a druhou sníženou sazbu DPH. U jednotlivého dokladu jsou pro nedostatek místa obě sazby uvedeny ve stejném sloupci. Pokud byste potřebovali vytisknout doklady jen za jednu sníženou sazbu, použijte například volbu Doklady - Evidence DPH - Přehled položek.
 • Jsou doplněny nové kódy pro přenesenou DPH platné od 01.04.2015. Režim přenesené DPH je u tohoto zboží podmíněn překročením 100.000 v základu daně na jednom plnění (dokladu). Seznam zboží je uveden v PDF rozdílové příručce.

  Číst dál: Grand verze 25.202

Dopis zákazníkům březen 2015

Přiznání daně z příjmu právnické osoby – rozvaha, výsledovka

Finanční správa ve svém vyjádření  z 13. března 2015 upozorňuje, že u poplatníků, kteří mají povinnost podávat elektronické podání, je nutné u daně z příjmu právnické osoby vyplnit rozvahu a výsledovku přímo v přiznání. Rozvaha a výsledovka vložená jako příloha ve formátu PDF nebude akceptovaná a podavatel bude vyzván k odstranění vad podání podle § 74 DŘ.

Lze exportovat rozvahu a výsledovku z Grandu v požadovaném formátu XML?

V současné verzi bohužel ne, prozatím je jediným řešením, jak požadavek MF splnit, ruční vyplnění rozvahy a výsledovky v daňovém přiznání.

Chybějící podpora XML formátu v Grandu je daná jednak tím, že jsem se o této změně dozvěděl až ke konci února. Druhým důvodem je, že ani formulář na Daňovém portálu neumožňuje samostatný import rozvahy a výsledovky. Kdyby Grand vytvářel XML soubor celého daňového přiznání obsahující pouze rozvahu a výsledovku, nebude toto řešení vyhovovat uživatelům, kteří pro výpočet a sestavení daně z příjmu právnické osoby používají specializované programy (např. Form studio).

Číst dál: Dopis zákazníkům březen 2015

Grand verze 25.120

Při tisku přehledu ZP a hromadného hlášení ZP z DOSu (v Tisku ve Windows k problému nedošlo) ve verzi 25.110 bylo  při ukládání údajů o firmě zkráceno PSČ organizace o jeden, případně dva znaky. Toto PSČ se používá i pro výstupy pro OSSZ. Aktualizace provede kontrolu délky PSČ. Pokud došlo k jeho zkrácení a zároveň zkrácené PSČ odpovídá PSČ z firemních údajů, bude PSČ pro sestavy ZP a OSSZ automaticky opraveno. Jinak bude programem oznámeno varování o nutnosti ruční opravy.

Grand verze 25.110

 • Podvojné účetnictví - jsou doplněny výkazy rozvahy a výsledovky vzor 2014. V rozvaze v plném rozsahu byly vloženy řádky 79, 86 a 88, ve zjednodušeném rozsahu řádek 20. Ve všech výkazech byly aktualizovány texty. Doplnění výkazů se nabídne při úpravě datových struktur, ale můžete je provést i později.
  Pokud necháte doplnit nové vzory, budou současně posunuta čísla řádků výkazů uvedených v účetním rozvrhu, aby odpovídala novým vzorům. V důsledku této úpravy nebude možné používat v menu Finance - Výkazy pro FÚ pro další výpočty starší vzory.
 • Staré vzory rozvahy a výsledovky můžete odložit do archivu, snadněji můžete importovat stav minulého období výkazů.
 • Mzdy - potvrzení o dani srážkou je aktualizováno na vzor č. 2.
 • Doplněna možnost přímého odeslání přiznání a hlášení do datové schránky.
 • Je vyřešen problém s občasným nespuštěním Grandu ve Windows 8.1 32 bite. Podrobnosti naleznete v článku Grand ve Windows 8.1 občas nejde spustit

Grand verze 24.200

 • Podvojné účetnictví - jsou doplněny výkazy rozvahy a výsledovky vzor 2014. V rozvaze v plném rozsahu byly vloženy řádky 79, 86 a 88, ve zjednodušeném rozsahu řádek 20. Ve všech výkazech byly aktualizovány texty. Doplnění výkazů se nabídne při úpravě datových struktur, ale můžete je provést i později.
  Pokud necháte doplnit nové vzory, budou současně posunuta čísla řádků výkazů uvedených v účetním rozvrhu, aby odpovídala novým vzorům. V důsledku této úpravy nebude možné používat v menu Finance - Výkazy pro FÚ pro další výpočty starší vzory.

Grand verze 24.111 a 25.004

 • Oprava -  tisk potvrzení o srážkové daní z příjmů z DPP někdy nezobrazil zaměstnance k tisku za požadovaný rok.

Povinná elektronická komunikace s finanční správou

S účinností od 1. ledna 2015 platí povinnost elektronické komunikace s finanční správou pro daňové subjekty nebo jeho zástupce se zpřístupněnu datovou schránku nebo se zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Výhradně elektronicky se podává přihláška k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádné daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání, hlášení a vyúčtování.

Nové ustanovení zákona je ustanovením procesním a povinnost elektronického podání se vztahuje na všechna podání učiněná po 1. 1. 2015 - tedy například i na daňové přiznání k dani silniční za rok 2014.

Pokud ze zákona vyplývá, že má být podání učiněno elektronicky a bude učiněno v papírové formě, finanční úřad automaticky daňovému subjektu vyměří pokutu ve výši 2 000 Kč za každé jednotlivé podání. Pokud by tímto jednáním poplatník závažně ztěžoval správu daní, může mu být vyměřena pokuta až do výše 50 000 Kč..


Blíže viz http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2014/povinna-elektronicka-komunikace-s-financni-spravou-se-rozsiruje-o-dalsi-subjekty-5566

Grand verze 24.110

 • Je aktualizováno nastavení a formuláře pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění OSVČ v menu Daně.
 • Doplněny nové kódy zástupce v přiznání DPH, souhrnném hlášení a žádosti o přeplatek na daňovém bonusu.
 • Oprava - ve verzi 24.100 program hlásil při úpravě datových struktur starších verzí chyby při založení sazeb DPH.

Grand verze 24.100

 • Číselník Typů sazeb DPH je doplněn o záznamy pro druhou sníženou sazbu DPH ve výši 10%, která platí od 01.01.2015.
 • Z důvodu zavedení další nenulové sazby DPH byly předělány rekapitulace DPH na fakturách a ostatních daňových dokladech. Program bude uvádět pouze  sazby skutečně použité na dokladu v členění podle skutečné výše sazby. Z tohoto důvodu nebylo možné dodržet vizuální podobu některých dřívějších sestav. Například tisková sestava Faktura s rekapitulací má také nově rekapitulaci ve formě seznamu, nikoliv tabulky.
 • Volitelně si můžete určit, zda bude rekapitulace obsahovat i nulovou sazbu mimo DPH. Volbu provedete v obrazovce těsně předcházející tisku, kde měníte tiskovou sestavu, počet kopií a podobně.
 • V personalistice je u rodinných příslušníků doplněn údaj pořadí dítěte pro daňové zvýhodnění v roce 2015. Údaj si tak můžete zadat již v této verzi programu v rámci přípravy na rok 2015.
 • Údaj využijete i pro tisk potvrzení dětí pro druhého poplatníka. Tisknout můžete klávesou F8 přímo ze seznamu dětí v personalistice, nebo můžete použít menu Evidence - Mzdová evidence - Tisk - Daň z příjmu - Potvrz.dětí pro 2.poplatníka.
 • Vyživované děti, které si uplatňuje druhý poplatník (rodič) zadejte obvyklým způsobem, pouze u nich vypněte volbu pro uplatnění daňového zvýhodnění.
 • Do výpočtu ročního vyúčtování daně z příjmu zaměstnance byla doplněna sleva na dani za umístění dítěte.
 • Kurz cizí měny pro jeden den lze načíst z webu přímo z formuláře pro doplnění kurzu.
 • Pokud do téže účtované firmy vkládá střídavě několik lidí doklady pomocí rychlého vstupu, můžete si v menu Konec - Nastavení programu - Prostředí, ve formuláři tlačítko Další, zapnout sdílení téže sady položek. Předpokládá se však, že uživatelé nebudou rychlý vstup téže účtované firmy používat současně.

© 2018 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.8