Grand verze 26.080

Program umí kontrolovat insolvenci partnerů (odběratelů). Jak kontrolu zapnout a používat se dočtete v PDF rozdílové příručce.

Při prodeji ze skladu lze v novém dokladu hromadně změnit prodejní cenu a slevu. Funkci naleznete v menu u položek dokladu.

Je usnadněno vytváření pomocných položek dokladu pro vyrovnání dokladu a vyrovnání DPH. Funkci použijete například u přijatého plnění přenesené DPH, kdy je kvůli přiznání DPH zapotřebí v položce dokladu vyčíslit výši DPH, ale zároveň je nutné další, pomocnou položkou o tuto vypočtenou DPH snížit celkovou výši závazku, aby odpovídal přijaté faktuře.
Funkci naleznete v menu u položek dokladu nebo lze v seznamu položek dokladu stisknout klávesu F10 a zvolit nabídku Vyrovnání DPH.

Je upraven formát souboru MI pro statistiku mezd (Trexima) - použije se poprvé za 1. čtvrtletí 2016. Byly doplněny tři nové sloupce: 1) pro odměnu DPP, 2) odpracované hodiny DPP a 3) vyplacené odstupné a odchodné. Mzdové složky pro odstupné a odchodné zadáte ve formuláři pro sestavení statistiky mezd.

V nastavení vydaných faktur přibyla volba pro případ, že chcete zadávat odlišný variabilní symbol a tento VS přenášet do čísla dokladu kontrolního hlášení. Funkčnost použijí zřejmě jen účetní firmy, které si FV klienta číslují vlastní číselnou řadou.

Oprava - do kontrolního hlášení se nepřenášel údaj režim plnění z hlavičky dokladu (týká se jen cestovních služeb a prodeje použitého zboží).

Grand verze 26.060


V programu je doplněna kontrola zaměstnanců na insolvenčním rejstříku. Kontrola probíhá po zadání období v nové mzdě nebo v menu personalistiky. Bližší podrobnosti naleznete v PDF rozdílové příručce.

Je upraven XML soubor ročního vyúčtování srážkové daně, sloupec 9 (dodatečné vyúčtování), ve kterém jsou nulové hodnoty, se zcela vynechává.

Ve formuláři kontrolního hlášení program informativně uvádí i seznam daňových dokladů, které patří do přiznání DPH, ale nejsou uvedeny v kontrolním hlášení. Smyslem je poskytnou účetnímu rychlý přehled o těchto dokladech.

Oprava - při zápisu daňového dokladu s běžným uskutečněným plněním DPH nad 10.000 Kč program ve formuláři pro doplnění údajů pro kontrolní hlášení  nesprávně uváděl oddíl A.5, ačkoliv doklad patří do A.4. Při sestavení kontrolního hlášení byl doklad i ve starších verzích programu zařazen správně do A.4.

Oprava - roční vyúčtování důchodového pojištění někdy nešlo sestavit.

Číst dál: Grand verze 26.060

Grand verze 26.030

Doklady v kontrolním hlášení se do XML souboru pro elektronické podání exportují včetně haléřů. Dle poučení jsou přípustné obě možnosti - se zaokrouhlením na koruny nebo včetně haléřů. Varianta s haléři se lépe kontroluje proti přiznání DPH (celkové součty jsou přesnější).

Doklady kontrolního hlášení lze pro všechny oddíly najednou exportovat do excelu. Export provedete v seznamu dokladů libovolného oddílu klávesou F10, menu Exprot dat.

V základní sestavě rekapitulace mezd jsou mzdové složky prémií, jiných dávek a srážek udělány dynamicky podle použitých složek ve mzdách.

V Tisku ve Windows je doplněna podpora pro PDFCreator verze 2.2 (autoři tohoto programu změnili názvy objektů a proto s ním starší verze Tisku ve Windows nedokázala pracovat).

Grand verze 26.020

V seznamu dokladů kontrolního hlášení lze filtrovat klávesou F6 a Ctrl+F6.

Opraveny drobné nedostatky (např. špatné formátování záhlaví v kontrolním hlášení).
 

Grand verze 25.550

Je upraven export rozvahy a výsledovky pro daňové přiznání právnické osoby, aby vyhovoval formátu pro rok 2015.

Při překurzování pohledávek a závazků k 31.12 program ukládá do faktury původní kurz, který se využívá při sestavení přehledů DPH. Je tedy možné znovu sestavit například přiznání DPH za období, v němž byly pohledávky a závazky překurzovány.

Oddíl kontrolního hlášení lze zadat (jednou) číslicí bez nutnosti zápisu úvodního písmene. Při opuštění oddílu si program písmeno doplní sám.

Oprava - v rychlém vstupu u ostatních pohledávek a závazků nešel zadat oddíl kontrolního hlášení (do údaje nešel přesunout kurzor).

Oprava - při tisku kontrolního hlášení bez dokladů sumačních oddílů byl v záhlaví špatně formátovaný text.

Grand verze 25.500 a 25.520

Je aktualizován formulář Výpočtu daně a daňového zvýhodnění na vzor 20.   Tiskopis je zcela shodný se vzorem 19 z roku 2015.

Tiskopis Měsíční a roční žádosti o poukázání chybějící částky na daňových bonusech je upraven na vzor 10. Je doplněna volba, zda částku použít na nedoplatek nebo na zálohu daně. 

Ve výpočtu sociálního a zdravotního pojištění OSVČ jsou připraveny parametry pro pojistné za rok 2015.

Oprava - na některých počítačích připojeních do sítě (LAN) docházelo občas k zatuhnutí Grandu.


verze 25.520

Oprava - v režimu DOSBOX u verze 25.500 nešlo archivovat a obnovovat data z USB a externího disku v případě, že archivní soubory byly uloženy přímo v hlavní složce disku.

Kontrolní hlášení - zobrazení k výzvě zadání/kontroly údajů kontr.hl. zohledňuje z hlediska výpočtu celkové částky plnění v dokladu i případ, že typy sazeb DPH pro odpočet záloh 09 a 25 mají nastavený řádek přiznání rovný nule (standardně je -1).

Informace - Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti vytisknete stejně jako v předchozích verzích programu v menu Evidence-Mzdová evidence-Roční dodanění. Pouze je nutné v posledním editačním formuláři, kde je uveden například výsledný přeplatek/nedoplatek daně, sepnout volbu (*) Tisk potvrzení o zdanit.příjmech.
Potvrzení o zdanitelných příjmech DPP daněných srážkovou daní vytisknete v menu Evidence-Mzdová evidence-Tisk-Daň z příjmu-Potvrzení příjmů DPP a dani srážkou.

Ministerstvo financí vydalo přehled nejdůležitějších změn v daních pro rok 2016

Ministerstvo financí vydalo Přehled nejdůležitějších změn  v daních pro rok 2016.
Dokument naleznete zde: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/novinky/2015/prehled-nejdulezitejsich-zmen-pro-obcany-6940

Grand verze 25.400 a 25.401

Kontrolní hlášení
Program je připraven pro kontrolní hlášení. Do hlavičky daňových dokladů je doplněno zadání údajů pro kontrolní hlášení. Nastavení evidence DPH v menu DOKLADY je doplněno o nové volby z hlediska přednastavení a ověření údajů kontrolního hlášení. V menu Doklady-Evidence DPH a Finance-Evidence (v podvojném účetnictví) je připraven výstup do XML. Pro bližší informace si přečtěte rozdílovou příručku ve formátu PDF.

Export rozvahy a výsledovky pro daň z příjmu ve formátu XML (podvojné účetnictví)
Je doplněn export rozvahy a výsledovky pro daň z příjmu ve formátu XML a jeho případné načtení do Daňového portálu MF. Export provedete v seznamu výkazů (menu Finance-Výkazy pro FÚ nebo Finance-Definované výkazy) stiskem tlačítka F10 a nabídkou Export do XML daňového přiznání.

V podvojném účetnictví lze v přehledech účetnictví (účet, deník, rozvaha, aj.) zapnout uschování zadaných podmínek.

V nastavení kasy můžete zvolit jméno tiskárny pro přímý tisk pomocí DOSPrintu.

Při opravě čísla změnou číselné řady v dokladech se aktualizují i číselné řady v případě, že se opravuje doklad s posledním číslem řady.
Obdobně se vrátí číslo do číselné řady při mazání posledního dokladu v číselné řadě.

Číst dál: Grand verze 25.400 a 25.401

EPodání 25.300

  • Při prvním spuštění po aktualizaci program nabídne instalaci nového certifikátu OSSZ platného od 11.09.2015 do 10.09.2016.
     Pokud certifikát při této příležitosti nenainstalujete, můžete tak učinit dodatečně poklepáním na soubor DIS_CSSZ_2015.cer, který naleznete obvykle ve složce C:\GRAND\EPodani\certificates. Po instalaci certifikátu spusťte EPodání, na nástrojové liště zvolte tlačítko Číselníky, v dalším formuláři záložku Státní úřady. U OSSZ změňte certifikát na aktuální a nastavení uložte.

© 2018 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.8