Grand verze 26.410

Oprava (podvojné účetnictví) - po zadání počátečního stavu výkazů pro FÚ a definovaných výkazů docházelo ke ztrátě informace o tom, které položky patří do mikrovýkazu. Program při aktualizaci datových struktur provede příslušné opravy.

Při výpočtu nákladů procentem z příjmů OSVČ lze u daňové evidence v menu Daně - Daň z příjmu - Nastavení zadat jejich zákonný limit.

Grand verze 26.400

Je aktualizován tiskopis prohlášení poplatníka na vzor roku 2017. Sestavu spustíte přímo z personalistiky např. z menu Evidence - Mzdová evidence - Personalistika - Oprava, kde stisknete klávesu F8. Bližší podrobnosti naleznete v PDF příručce. Pro správnou funkce je nutné aktualizovat na verzi 26.400 i Tisk ve Windows.

Do menu Evidence - Mzdová evidence - Tisk - Daň z příjmu je přidaná nová sestava Potvrzení dětí pro 2.poplatníka pro daňové přiznání.

EET - při zápisu příjmového dokladu ve zvláštním režimu cestovní služby a použitého zboží v případě, že je v položkách dokladu použita jen nulová sazba mimo DPH, program nabízí ruční zadání částek zvláštních režimů pro EET, neboť při použití sazby mimo DPH je nelze automaticky stanovit.

V PDF příručce je vysvětleno, jak si v případě potřeby v podvojném účetnictví přidat další dvě účetní období pro samostatné zaúčtování ročních dokladů a předpisu daně z příjmu.

V menu DANĚ jsou pro OSVČ upraveny parametry pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění za rok 2016.

Do daňových slev OSVČ je doplněn výpočet slevy za EET.

Připomínka - potvrzení příjmů z DPP zaměstnanců (příjmů daněné srážkovou daní) naleznete v menu Evidence - Mzdová evidence - Daň z příjmů - Potvrzení  příjmů DPP a dani srážkou.

Byly upraveny tiskové sestavy HP pro úzké pokladní tiskárny - upraveno rozložení, odběratel se tiskne jen je-li zadán, odstraněna informace o zaplacené a vrácené částce, přidaná další sestava pro šířku 80 mm CC.

Grand verze 26.300 - EET

Program je připraven na EET. Podrobnosti naleznete v PDF rozdílové příručce.

Grand verze 26.202

Oprava - v DOSBOXu při použití archivačního programu LHARC program chybně hlásil poškozené CRC archivního souboru.

V platebním příkazu SEPA se považuje SWIFT kratší než 11 znaků za řádný v případě, že při jeho doplnění znakem X na 11 znaků je v číselníku bank nalezen odpovídající záznam. Například SWIFT CEKOCZPP je vyhodnocen jako validní, protože existuje banka s kódem CEKOCZPPXXX.

Platební příkaz SEPA umí sdružit více plateb na jeden účet do jedné operace. Uživateli je v těchto případech možné zaslat informační mail s podrobnostmi plateb. Sdružování není provedeno u plateb na Slovensko (stát SK).

Grand verze 26.201

Hlavní novinkou je aktualizace účetního rozvrhu a výkazů rozvahy, výsledovky a cash flow dle vzorů pro rok 2016.
Součástí úpravy datových struktur na novou verzi je u firem s nastaveným účetním rokem 2016 nabídka změn v účetním rozvrhu a výkazech. Před jejich aplikováním je vhodné si nejprve přečíst PDF rozdílovou příručku, případně změny odmítnout a nechat je program vykonat až později použitím menu Konec-Nastavení programu-Servisní funkce-Doplnit účty a výkazy vz.2016.

Nový tiskopis přiznání DPH vzor 20 má oproti vzoru 19 upravený popisný text na řádku 7, 8 a 62. Aktualizovaný formulář je i v Tisku ve Windows verze 26.201.

Server pro kontrolu nespolehlivého plátce DPH přechází od září na protokol https. GRAND je příslušně upraven.

GRAND by měl být na EET (elektronickou evidenci tržeb) upraven ke konci října 2016.

EPodání 26.200

  • Při prvním spuštění po aktualizaci program nabídne instalaci nového certifikátu OSSZ platného od 29.07.2016 do 29.07.2017.
     Pokud certifikát při této příležitosti nenainstalujete, můžete tak učinit dodatečně poklepáním na soubor DISCSSZ2017.cer, který naleznete obvykle ve složce C:\GRAND\EPodani\certificates. Po instalaci certifikátu spusťte EPodání, na nástrojové liště zvolte tlačítko Číselníky, v dalším formuláři záložku Státní úřady. U OSSZ změňte certifikát na aktuální a nastavení uložte.

Grand verze 26.110

Při této aktualizaci může Grand v režimu DOSBOX v průběhu instalace oznámit chybu. Ignorujte ji, chyba je zcela bezvýznamná.

ČSSZ opět odložila možnost podání "přílohy k žádosti o nemocenskou dávku" NEMPRI v novém formátu s elektronickými přílohami až na 9. června. Grand jej z bezpečnostních důvodů nabídne raději až od 1. července 2016. ČSSZ také upřesnila, že v elektronické příloze nelze podat fotokopii "nemocenského lístku" a je stále vyžadováno dodání originální tiskopisu vystaveného lékařem. Tím je bohužel smysl elektronických příloh značně omezen.

U dětí zaměstnanců je zaveden příznak, zda si dítě uplatňuje druhý rodič a v jakém období. S údaji pracuje tiskopis potvrzení pro druhého zaměstnavatele.

V personalistice bylo prodlouženo jméno a příjmení rodinných příslušníků.

Konečný stav pokladny v hotovostním dokladu nezapočítává úhrady platební kartou. Tisk pokladní knihy je také doplněn o možnost vynechání bezhotovostních plateb.

Je aktualizován import bankovního výpisu ve formátu Moje Banka CSV.

Do bankovního výpisu můžete importovat položky dříve vyhotoveného platebního příkazu. V položkách výpisu stiskněte klávesu F10 a v menu zvolte  nabídku Import platebního příkazu.

Grand verze 26.101

Nová výše daňového zvýhodnění na druhé (15.804 zvýšeno na 17.004 Kč), třetí a další dítě (17.004 zvýšeno na 20.604 Kč) se poprvé použije v květnové mzdě. Program nabídne změnu automaticky při zadání první mzdy 5/2016.

Od června platí nový datový formát XML souboru žádosti o nemocenskou dávku (NEPRI), který přináší možnost vložit do XML soubory jako přílohu.

V menu Evidence - Mzdová evidence - Tisk - Daň z příjmu je doplněna tisková sestava Prohlášení poplatníka - ve Windows. Program Tisk ve Windows je zapotřebí aktualizovat alespoň na verzi 26.100.

V seznamu zaměstnanců (menu Evidence - Mzdová evidence - Personalistika) se po stisku klávesy F8 nabízejí některé tiskové sestavy k pracovníkovi. Je zde doplněno Prohlášení poplatníka, Oznámení o nástupu pro OSSZ a Oznámení o ukončení pro OSSZ.

Do personalistiky je doplněn datum vystavení průkazu ZTP/P. Údaj se využívá při tisku prohlášení poplatníka.

Tisky měsíčního a ročního hlášení důch.spoření 2.pilíře jsou přesunuty do starších tiskových sestav.

Číselník pracovišť je doplněno o obec, číslo obce, okres a číslo okresu. Údaje jsou používané pro XML formuláře vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti. Pro jejich zadání můžete využít číselník.

Kontrolní hlášení upraveno i pro přijaté doklady zadané v režimu §91 (tržby vypočítané poměrem).

V údajích pro kontrolní hlášení byl změněn popis krácené plnění na přesnější znění - Poměrný nárok (§75 odst.1).

 U faktury v cizí měně program po uložení hlavičky nabízí vypnutí případného zaokrouhlení celkové částky dokladu.

Daňová evidence - je-li v položce bankovního výpisu zadán variabilní symbol a párování je zakázáno, při účtování do peněžního deníku už program nebude nabízet doklady ke spárování.

Do číselníku partnerů bylo doplněno rodné číslo, které můžete využít pro kontrolu nepodnikajícího partnera na insolvenčím rejstříku.

Program pro podání datovou schránkou zobrazuje PDF soubory v interním prohlížeči.

Grand verze 26.080

Program umí kontrolovat insolvenci partnerů (odběratelů). Jak kontrolu zapnout a používat se dočtete v PDF rozdílové příručce.

Při prodeji ze skladu lze v novém dokladu hromadně změnit prodejní cenu a slevu. Funkci naleznete v menu u položek dokladu.

Je usnadněno vytváření pomocných položek dokladu pro vyrovnání dokladu a vyrovnání DPH. Funkci použijete například u přijatého plnění přenesené DPH, kdy je kvůli přiznání DPH zapotřebí v položce dokladu vyčíslit výši DPH, ale zároveň je nutné další, pomocnou položkou o tuto vypočtenou DPH snížit celkovou výši závazku, aby odpovídal přijaté faktuře.
Funkci naleznete v menu u položek dokladu nebo lze v seznamu položek dokladu stisknout klávesu F10 a zvolit nabídku Vyrovnání DPH.

Je upraven formát souboru MI pro statistiku mezd (Trexima) - použije se poprvé za 1. čtvrtletí 2016. Byly doplněny tři nové sloupce: 1) pro odměnu DPP, 2) odpracované hodiny DPP a 3) vyplacené odstupné a odchodné. Mzdové složky pro odstupné a odchodné zadáte ve formuláři pro sestavení statistiky mezd.

V nastavení vydaných faktur přibyla volba pro případ, že chcete zadávat odlišný variabilní symbol a tento VS přenášet do čísla dokladu kontrolního hlášení. Funkčnost použijí zřejmě jen účetní firmy, které si FV klienta číslují vlastní číselnou řadou.

Oprava - do kontrolního hlášení se nepřenášel údaj režim plnění z hlavičky dokladu (týká se jen cestovních služeb a prodeje použitého zboží).

Grand verze 26.060


V programu je doplněna kontrola zaměstnanců na insolvenčním rejstříku. Kontrola probíhá po zadání období v nové mzdě nebo v menu personalistiky. Bližší podrobnosti naleznete v PDF rozdílové příručce.

Je upraven XML soubor ročního vyúčtování srážkové daně, sloupec 9 (dodatečné vyúčtování), ve kterém jsou nulové hodnoty, se zcela vynechává.

Ve formuláři kontrolního hlášení program informativně uvádí i seznam daňových dokladů, které patří do přiznání DPH, ale nejsou uvedeny v kontrolním hlášení. Smyslem je poskytnou účetnímu rychlý přehled o těchto dokladech.

Oprava - při zápisu daňového dokladu s běžným uskutečněným plněním DPH nad 10.000 Kč program ve formuláři pro doplnění údajů pro kontrolní hlášení  nesprávně uváděl oddíl A.5, ačkoliv doklad patří do A.4. Při sestavení kontrolního hlášení byl doklad i ve starších verzích programu zařazen správně do A.4.

Oprava - roční vyúčtování důchodového pojištění někdy nešlo sestavit.

Číst dál: Grand verze 26.060

© 2018 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.8