Grand verze 27.010


Při výpočtu srážek dohodou s pořadím od 1.3.2017 se neuplatňuje druhý limit 1/2 hrubé mzdy a srážky jsou vypočteny výhradně dle OSŘ (Občanského soudního řádu - výpočet třetin, nezabavitelné a plně zabavitelné částky).

Potřebujete-li vytvořit několik obsahově stejných dokladů, které se pravidelně opakují několika měsících, vytvořte nejprve první doklad. Pak v seznamu dokladů v režimu oprav (např. Doklady-Ostatní závazky-Oprava) stiskněte klávesu F10 a vyberte menu Vytvoření dokladu, storno - Další doklady splátkového kalendáře.

Pokud v daňové evidenci v programu pouze vytváříte prodejní hotovostní doklady pomocí menu Doklady - Hotovost příjem - Nový doklad a nepotřebujete účtovat v peněžním deníku, můžete si účtování vypnout volbou Účtovat při zápisu, kterou naleznete v menu Doklady - Hotovost příjem - Nastavení.

Chcete-li vyhledat, kteří partneři nejsou v programu v jednotlivých evidencích použiti, použijte menu Doklady - Číselníky - Partneři - Oprava. V seznamu stiskněte klávesu F10 a zvolte nabídku Označit nepoužité partnery.

Oprava - při kontrole DIČ pro EET program nepřipouštěl DIČ o 9 číslicích.

Oprava - v podvojném účetnictví nebylo možné snížit pořadové číslo při přečíslání dokladů v účetním deníku.

Grand verze 26.420

Oprava (podvojné účetnictví) - u výkazů pro FÚ a definovaných výkazů nešlo provést import minulého období z jiné účtované firmy.

EET - doplněna validace ručně zadaného času přijetí tržby.

Grand verze 26.410

Oprava (podvojné účetnictví) - po zadání počátečního stavu výkazů pro FÚ a definovaných výkazů docházelo ke ztrátě informace o tom, které položky patří do mikrovýkazu. Program při aktualizaci datových struktur provede příslušné opravy.

Při výpočtu nákladů procentem z příjmů OSVČ lze u daňové evidence v menu Daně - Daň z příjmu - Nastavení zadat jejich zákonný limit.

Grand verze 26.400

Je aktualizován tiskopis prohlášení poplatníka na vzor roku 2017. Sestavu spustíte přímo z personalistiky např. z menu Evidence - Mzdová evidence - Personalistika - Oprava, kde stisknete klávesu F8. Bližší podrobnosti naleznete v PDF příručce. Pro správnou funkce je nutné aktualizovat na verzi 26.400 i Tisk ve Windows.

Do menu Evidence - Mzdová evidence - Tisk - Daň z příjmu je přidaná nová sestava Potvrzení dětí pro 2.poplatníka pro daňové přiznání.

EET - při zápisu příjmového dokladu ve zvláštním režimu cestovní služby a použitého zboží v případě, že je v položkách dokladu použita jen nulová sazba mimo DPH, program nabízí ruční zadání částek zvláštních režimů pro EET, neboť při použití sazby mimo DPH je nelze automaticky stanovit.

V PDF příručce je vysvětleno, jak si v případě potřeby v podvojném účetnictví přidat další dvě účetní období pro samostatné zaúčtování ročních dokladů a předpisu daně z příjmu.

V menu DANĚ jsou pro OSVČ upraveny parametry pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění za rok 2016.

Do daňových slev OSVČ je doplněn výpočet slevy za EET.

Připomínka - potvrzení příjmů z DPP zaměstnanců (příjmů daněné srážkovou daní) naleznete v menu Evidence - Mzdová evidence - Daň z příjmů - Potvrzení  příjmů DPP a dani srážkou.

Byly upraveny tiskové sestavy HP pro úzké pokladní tiskárny - upraveno rozložení, odběratel se tiskne jen je-li zadán, odstraněna informace o zaplacené a vrácené částce, přidaná další sestava pro šířku 80 mm CC.

Grand verze 26.300 - EET

Program je připraven na EET. Podrobnosti naleznete v PDF rozdílové příručce.

Grand verze 26.202

Oprava - v DOSBOXu při použití archivačního programu LHARC program chybně hlásil poškozené CRC archivního souboru.

V platebním příkazu SEPA se považuje SWIFT kratší než 11 znaků za řádný v případě, že při jeho doplnění znakem X na 11 znaků je v číselníku bank nalezen odpovídající záznam. Například SWIFT CEKOCZPP je vyhodnocen jako validní, protože existuje banka s kódem CEKOCZPPXXX.

Platební příkaz SEPA umí sdružit více plateb na jeden účet do jedné operace. Uživateli je v těchto případech možné zaslat informační mail s podrobnostmi plateb. Sdružování není provedeno u plateb na Slovensko (stát SK).

Grand verze 26.201

Hlavní novinkou je aktualizace účetního rozvrhu a výkazů rozvahy, výsledovky a cash flow dle vzorů pro rok 2016.
Součástí úpravy datových struktur na novou verzi je u firem s nastaveným účetním rokem 2016 nabídka změn v účetním rozvrhu a výkazech. Před jejich aplikováním je vhodné si nejprve přečíst PDF rozdílovou příručku, případně změny odmítnout a nechat je program vykonat až později použitím menu Konec-Nastavení programu-Servisní funkce-Doplnit účty a výkazy vz.2016.

Nový tiskopis přiznání DPH vzor 20 má oproti vzoru 19 upravený popisný text na řádku 7, 8 a 62. Aktualizovaný formulář je i v Tisku ve Windows verze 26.201.

Server pro kontrolu nespolehlivého plátce DPH přechází od září na protokol https. GRAND je příslušně upraven.

GRAND by měl být na EET (elektronickou evidenci tržeb) upraven ke konci října 2016.

EPodání 26.200

  • Při prvním spuštění po aktualizaci program nabídne instalaci nového certifikátu OSSZ platného od 29.07.2016 do 29.07.2017.
     Pokud certifikát při této příležitosti nenainstalujete, můžete tak učinit dodatečně poklepáním na soubor DISCSSZ2017.cer, který naleznete obvykle ve složce C:\GRAND\EPodani\certificates. Po instalaci certifikátu spusťte EPodání, na nástrojové liště zvolte tlačítko Číselníky, v dalším formuláři záložku Státní úřady. U OSSZ změňte certifikát na aktuální a nastavení uložte.

Grand verze 26.110

Při této aktualizaci může Grand v režimu DOSBOX v průběhu instalace oznámit chybu. Ignorujte ji, chyba je zcela bezvýznamná.

ČSSZ opět odložila možnost podání "přílohy k žádosti o nemocenskou dávku" NEMPRI v novém formátu s elektronickými přílohami až na 9. června. Grand jej z bezpečnostních důvodů nabídne raději až od 1. července 2016. ČSSZ také upřesnila, že v elektronické příloze nelze podat fotokopii "nemocenského lístku" a je stále vyžadováno dodání originální tiskopisu vystaveného lékařem. Tím je bohužel smysl elektronických příloh značně omezen.

U dětí zaměstnanců je zaveden příznak, zda si dítě uplatňuje druhý rodič a v jakém období. S údaji pracuje tiskopis potvrzení pro druhého zaměstnavatele.

V personalistice bylo prodlouženo jméno a příjmení rodinných příslušníků.

Konečný stav pokladny v hotovostním dokladu nezapočítává úhrady platební kartou. Tisk pokladní knihy je také doplněn o možnost vynechání bezhotovostních plateb.

Je aktualizován import bankovního výpisu ve formátu Moje Banka CSV.

Do bankovního výpisu můžete importovat položky dříve vyhotoveného platebního příkazu. V položkách výpisu stiskněte klávesu F10 a v menu zvolte  nabídku Import platebního příkazu.

Grand verze 26.101

Nová výše daňového zvýhodnění na druhé (15.804 zvýšeno na 17.004 Kč), třetí a další dítě (17.004 zvýšeno na 20.604 Kč) se poprvé použije v květnové mzdě. Program nabídne změnu automaticky při zadání první mzdy 5/2016.

Od června platí nový datový formát XML souboru žádosti o nemocenskou dávku (NEPRI), který přináší možnost vložit do XML soubory jako přílohu.

V menu Evidence - Mzdová evidence - Tisk - Daň z příjmu je doplněna tisková sestava Prohlášení poplatníka - ve Windows. Program Tisk ve Windows je zapotřebí aktualizovat alespoň na verzi 26.100.

V seznamu zaměstnanců (menu Evidence - Mzdová evidence - Personalistika) se po stisku klávesy F8 nabízejí některé tiskové sestavy k pracovníkovi. Je zde doplněno Prohlášení poplatníka, Oznámení o nástupu pro OSSZ a Oznámení o ukončení pro OSSZ.

Do personalistiky je doplněn datum vystavení průkazu ZTP/P. Údaj se využívá při tisku prohlášení poplatníka.

Tisky měsíčního a ročního hlášení důch.spoření 2.pilíře jsou přesunuty do starších tiskových sestav.

Číselník pracovišť je doplněno o obec, číslo obce, okres a číslo okresu. Údaje jsou používané pro XML formuláře vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti. Pro jejich zadání můžete využít číselník.

Kontrolní hlášení upraveno i pro přijaté doklady zadané v režimu §91 (tržby vypočítané poměrem).

V údajích pro kontrolní hlášení byl změněn popis krácené plnění na přesnější znění - Poměrný nárok (§75 odst.1).

 U faktury v cizí měně program po uložení hlavičky nabízí vypnutí případného zaokrouhlení celkové částky dokladu.

Daňová evidence - je-li v položce bankovního výpisu zadán variabilní symbol a párování je zakázáno, při účtování do peněžního deníku už program nebude nabízet doklady ke spárování.

Do číselníku partnerů bylo doplněno rodné číslo, které můžete využít pro kontrolu nepodnikajícího partnera na insolvenčím rejstříku.

Program pro podání datovou schránkou zobrazuje PDF soubory v interním prohlížeči.

© 2018 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.8